Preliminär överenskommelse om EU:s förordning om avskogning godkänd – går nu vidare till officiellt godkännande

Nyheter - Publicerad 23.12.2022

De ställföreträdande ständiga representanterna för EU-medlemsländerna godkände vid sitt möte den 21 december den preliminära överenskommelse om förordningen om avskogning som nåddes vid trepartsförhandlingarna tidigare i december. Finland avstod från att rösta och lämnade ett uttalande där det pekas på punkter som är särskilt problematiska för Finland.

Syftet med förordningen är att minimera EU:s bidrag till avskogning och skogsförstörelse på global nivå samt minska EU:s bidrag till utsläpp av växthusgaser och förlust av biologisk mångfald.
Förordningen innehåller en skyldighet för verksamhetsutövare att säkerställa avskogningsfria leveranskedjor. Skyldigheten omfattar kontroll av både avskogning och skogsförstörelse.

Förordningen innehåller ett förbud mot att släppa ut råvaror och produkter på marknaden, om produktionen av dem har gett upphov till avskogning eller skogsförstörelse efter den 31 december 2020. I Finland har förordningen potentiella konsekvenser främst för aktörer inom skogsbruket samt producenter av nötboskap och produkter av nötboskap.

Det finns fortfarande oklara frågor kring centrala punkter i den föreslagna förordningen och kring konsekvenserna av dem. För Finland har de främsta problemen att göra med förordningens retroaktivitet, tolkningen av lantbruksbyggnader samt definitionen av skogsförstörelse. Därför lade Finland ner sin röst och lämnade ett uttalande där det lyfts fram de punkter som är särskilt problematiska för Finland.

Som det ser ut nu kommer den föreslagna förordningen att antas officiellt av rådet i början av 2023.

Finland har förbundit sig till målet att stoppa den globala avskogningen till 2030. Bekämpningen av avskogning främjar målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader i enlighet med Parisavtalet och målen att värna om den biologiska mångfalden.

Mer information:

Erno Järvinen, forstråd, chef för skogs- och bioenergienheten, tfn 029 516 2150

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet, publicerad på svenska 23.12.2022


Taggar: infopaket @sv, skog