Proposition gör tillståndsbehandlingen för produktionsanläggningar för förnybar energi effektivare

Nyheter - Publicerad 22.10.2020

Statsrådet beslutade den 22 oktober 2020 att sända en proposition till riksdagen med förslag till lag om tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi. Syftet med propositionen är att göra tillståndsförfarandena i samband med projekt som gäller produktionsanläggningar smidigare genom att göra det möjligt för den sökande att uträtta ärenden och ge rådgivning via ett elektroniskt system (elektronisk kontaktpunkt).

Genom den nya lagen ska bestämmelserna om tillståndsförfarandenas varaktighet och organisation i fråga om produktionsanläggningar för förnybar energi i EU:s omarbetade direktiv om förnybar energi (RED II) genomföras. Avsikten är att lagen ska träda i kraft den 30 juni 2021.

Syftet är att definiera lagens tillämpningsområde inom ramen för direktivet så att de nationella särdragen och utvecklingsbehoven beaktas. Ett annat syfte är att påskynda och få tillståndsförfarandena och de andra administrativa förfarandena att bli effektivare utan att deras krav eller innehåll ändras eller medborgarnas rätt och möjligheter till delaktighet försvagas.

Centraliserad rådgivning till projektutvecklare

Propositionen syftar till att förbättra rådgivningen och tillgången till den. I lagen föreslås NTM-centralen i Södra Österbotten vara kontaktpunktsmyndighet. Dess uppgifter är centraliserad rådgivning om förfaringssätten för projektutvecklare, uppföljning av hur tidsfristerna iakttas samt utarbetande av en handbok och samordning av uppdateringen av handboken. Vid utförandet av sina uppgifter ska kontaktpunktsmyndigheten använda sig av en elektronisk kontaktpunkt.

Både kontaktpunktsmyndigheten och de behöriga myndigheterna ska sköta den rådgivning som ges via den elektroniska kontaktpunkten. De behöriga myndigheterna ska även i fortsättningen ansvara för rådgivning som förutsätter djupgående kunskaper om substanslagstiftningen i ärendet.

Den sökande kan via den elektroniska kontaktpunkten sköta ärenden i anknytning till de tillståndsförfaranden och andra administrativa förfaranden som separat fastställts i lag från det att ärendet inletts till dess att beslutet har meddelats.

Även efter det att kontaktpunktsmyndigheten har utsetts förblir de olika myndigheternas befogenheter med anknytning till beslutsfattande oförändrade. NTM-centralen i Södra Österbotten kommer inte att i egenskap av kontaktpunktsmyndighet behandla ärenden som gäller tillståndsförfaranden eller andra administrativa förfaranden som omfattas av tillämpningsområdet.

Bindande tidsfrister för tillståndsförfaranden och godkännandeförfaranden som gäller produktionsanläggningar

I enlighet med direktivet föreskrivs det i lagförslaget om bindande tidsfrister och beräkningsregler för särskilt definierade tillståndsförfaranden och administrativa godkännandeförfaranden. Beroende på projektets storlek och karaktär ska tidsfristen vara ett eller två år och den kan förlängas med högst ett år på grund av exceptionella omständigheter.

Lagförslaget inverkar inte på bestämmelserna om delaktiggörandet av delaktiga och parter, t.ex. de tider som reserverats för lagstadgade samråd.

Ytterligare information:
Inkeri Lilleberg, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7092
Outi Vilén, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7016

Pressmeddelande från Finlands Arbets- och näringsministeriet 22.10.2020