Proposition om inkluderande av biogas och elektrodrivmedel i distributionsskyldigheten till riksdagen för behandling

Nyheter - Publicerad 9.4.2021

Den 8 april 2021 lämnade regeringen en proposition till riksdagen enligt vilken tillämpningsområdet för den nationella distributionsskyldigheten i fråga om drivmedel utvidgas till att omfatta biogas och förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung.

Avsikten är att med utvidgningen av distributionsskyldigheten främja en minskning av fossila drivmedel inom transportsektorn på ett kostnadseffektivt sätt, förbättra energidiversifieringen inom transportsektorn samt främja innovation, tillväxt och sysselsättning.

– Främjandet av inhemska förnybara drivmedel minskar utsläppen från trafiken och skapar tillväxt och arbetstillfällen. Att inkludera biogas i distributionsskyldigheten är ett viktigt steg i riktning mot ökad användning av gas i trafiken. Jag är också övertygad om att elektrodrivmedel kommer att bli vanligare under detta årtionde. Propositionen uppmuntrar till investeringar i biogas samt till utveckling och produktion av nya drivmedel med låga utsläpp, säger näringsminister Mika Lintilä.

Syftet med propositionen är att säkerställa att de nya drivmedlen tas med i systemet med distributionsskyldighet på ett ändamålsenligt sätt och att systemet även i fortsättningen är ett kostnadseffektivt och administrativt lätt sätt att minska utsläppen från trafiken.

I denna proposition föreslås det ändringar i lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport, lagen om biodrivmedel, flytande biodrivmedel och biomassadrivmedel, lagen om främjande av användningen av biobrännolja och lagen om Energimyndigheten.

Genom propositionen genomförs andelsbegränsningarna för biodrivmedel, biogas och flytande biodrivmedel samt kriterierna för minskning av växthusgasutsläppen för förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung i enlighet med EU:s omarbetade RED II-direktiv om förnybar energi.

I och med lagändringen kan en drivmedelsdistributör fullgöra sin distributionsskyldighet förutom med biodrivmedel också med biogas och förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung (RFNBO-drivmedel inkl. elektrodrivmedel).

Det utbud av förnybara drivmedel som står till distributörernas förfogande utvidgas och ökar kostnadseffektiviteten och minskar beroendet av enskilda drivmedel eller bränsleleverantörer.

Inkluderandet i distributionsskyldigheten ökar biogasens lönsamhet. Utvidgningen ändrar inte genast drivmedlens relativa konkurrenskraft eller inbördes prisförhållanden.

Kommersialiseringen av elektrodrivmedel är inte sannolik förrän deras prisnivå är konkurrenskraftig i förhållande till motsvarande biodrivmedel och biogas. Inkluderandet i distributionsskyldigheten skapar dock efterfrågan på elektrodrivmedel långt in i framtiden och uppmuntrar således företagen att investera i forskning, utveckling och produktionsanläggningar.

Lagens tillämpningsområde för distributörernas del ska alltjämt fastställas utifrån den mängd drivmedel som distributören levererar till konsumtion under ett kalenderår. I fråga om flytande drivmedel ska gränsen för tillämpningen av distributionsskyldigheten också i fortsättningen vara en miljon liter. För distributörer av gasformiga drivmedel föreslås en gräns på 9 gigawattimmar. Dessutom föreslås bestämmelser som gör det möjligt för distributörer som inte når upp till tillämpningsgränsen att frivilligt ansöka om att omfattas av distributionsskyldigheten genom ett fastställandeförfarande. Detta innebär till exempel att också biogasanläggningar i gårdsstorleksklassen kan ansluta sig till distributionsskyldigheten, om de distribuerar tillräckligt med biogas till trafiken.

Inkluderandet av biogas och elektrodrivmedel i distributionsskyldigheten utvidgar möjligheterna till utsläppssnåla transporter. Propositionen genomför också regeringsprogrammets föresats om att biogas ska läggas till skyldigheten.

I det lagförslag som nu lämnats föreslås inga ändringar i nivån på distributionsskyldigheten, som är 30 procent år 2030. Nivåerna på distributionsskyldigheten bedöms hösten 2021 utifrån konsekvensbedömningar och utredningar och som en del av beredningen av klimat- och energistrategin.

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 30 juni 2021. I enlighet med de övergångsbestämmelser som föreslås i lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport ska biogas omfattas av distributionsskyldigheten från och med den 1 januari 2022 och RFNBO-drivmedel från och med den 1 januari 2023.

Mer information:
Inkeri Lilleberg, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7092
Teppo Säkkinen, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868
Jukka Saarinen, överingenjör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4806
Harri Haavisto, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7059

Pressmeddelande från Finlands Arbets- och näringsministeriet 8.4.2021, publicerad på svenska 9.4.2021