Publikation: Finland är föregångare i fråga om nya innovationer inom bioekonomin

Nyheter - Publicerad 29.5.2017

Nya innovationer inom skogsbioekonomin presenteras i publikationen ”Wood-Based Bioeconomy Solving Global Challenges”, som är skriven av toppförmågor inom branschen vid företag, forskningsinstitut och universitet. Arbets- och näringsministeriets publikation presenterades vid en tillställning som hölls på Finlands ständiga representation vid OECD i Paris den 29 maj 2017.

Med hjälp av de nya produkter som tillverkas av träbaserad biomassa och de nya sätten att använda träbaserad biomassa kan globala utmaningar bemötas. De nya uppfinningarna inom biomedicinen och framställningen av bioenergi av hyggesavfall och annat avfall är nya innovationer inom branschen. Användningen av träbaserade textilier kan frigöra bomullsfält för livsmedelsproduktion globalt. Utvecklandet av träkonstruktioner för höghus och brandsäkra träprodukter har bidragit till en kraftig ökning av träbyggandet.

Skogar utnyttjas på ett hållbart sätt, om användningen av dem underskrider den årliga tillväxten, så som sker i Finland. Certifieringen av skogar och bevarandet av den biologiska mångfalden är centrala faktorer med tanke på acceptabiliteten av användningen av skogar. Tack vare bioekonomin kan icke-förnybara råvaror ersättas och utmaningar i samband med klimatförändringen bemötas.

Artiklarna i publikationen övertygar läsaren om att den finländska skogsindustrin är internationellt sett en föregångare inom bioekonomin. I Finland har skogsindustrin traditionellt haft en stark roll, eftersom Finland är det skogsrikaste landet i Europa. Över 80 % av Finlands areal är täckt av skog. Finland har publicerat en nationell bioekonomisk strategi redan 2014.

Också informations-, innovations- och företagsekosystemen har ett nära samband med bioekonomin. De olika delarna av biomassan utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt för olika produkter. Kring den traditionella skogsindustrin och dess produktionsanläggningar har under den senaste tiden utvecklats och håller på att utvecklas start up-företag som utnyttjar de nyaste forskningsrönen och stora produktionsanläggningars sidoströmmar.

Nya lovande produkter inom branschen är exempelvis olika slags träbaserade biokompositer och produkter som baserar sig på nanocellulosa och lignin vilka ersätter fossila råvaror. Biokemikalier öppnar nya möjligheter liksom också andra generationens biodrivmedel.

Finlands starka sidor vid utvecklingsarbetet är utöver den traditionellt starka kompetensen inom träförädlingen och även inom kemibranschen dessutom det långsiktiga forsknings- och produktutvecklingsarbete som också finska staten understött stort. En av Finlands starka sidor är också den för EU-medborgare avgiftsfria högre utbildningen och det i förhållande till befolkningsmängden högsta antalet utbildade ingenjörer i världen.

Byggandet i trä och de nya innovationerna och produkterna som baserar sig på trä minskar byggandets koldioxidavtryck, binder kol under en lång period och utgör förnuftiga lösningar ur energieffektivitetssynpunkt. Inomhus har användningen av trämaterial enligt undersökningarna konstaterats medföra mervärde i form av människors välmående och hälsa, eftersom användningen av trä minskar inneluftsproblemen.

Publikationen påpekar också vilken viktig roll konsumenterna har. Konsumenterna träffar allt oftare val som gäller livsstil, produkter och tjänster, och hållbarheten och miljövänligheten har där en avgörande roll. Trenden kan stärkas genom miljölagstiftningen. De träbaserade produkter som är under utveckling kan bemöta dessa utmaningar, det må då vara fråga om livsmedel, förpackningsmaterial eller träbaserade fibrer som ersätter bomull inom textilindustrin.

Länk till publikationen: www.tem.fi/julkaisut

Ytterligare upplysningar:
Reima Sutinen, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn +358 29 506 2108
Kirsti Loukola-Ruskeeniemi, branschdirektör ANM, tfn +358 29 506 0080