Rådet för jordbruk och fiske beslutade om fiskemöjligheterna och antog slutsatser om beredskapsplanen för livsmedelsförsörjning och livsmedelstrygghet under kriser

Nyheter - Publicerad 16.12.2021

EU:s jordbruks- och fiskeministrar sammanträdde i Bryssel den 12 och 13 december. Ministrarna antog rådets slutsatser om beredskapsplanen för att trygga livsmedelsförsörjningen och livsmedelstryggheten i kristider och beslutade om 2022 års fiskemöjligheter på Atlanten och Nordsjön, Medelhavet och Svarta havet. Finland företräddes vid mötet av den ställföreträdande ständiga representanten i EU Tuuli-Maaria Aalto och lantbruksrådet Kari Valonen.

Rådet beslutade om 2022 års fiskemöjligheter på Atlanten och Nordsjön, Medelhavet och Svarta havet samt i vissa havsområden utanför EU. Rådet fastställde tillfälliga tillåtna totalfångster (TAC) och kvoter för tre månader för Nordsjön och de så kallade västliga vattnen eftersom EU och Förenade kungariket ännu inte nått överenskommelse om de gemensamma fiskresurserna i dessa vatten (allt som allt över hundra fiskbestånd).  Finland utgår från att de största tillåtna fångsterna och kvoterna 2022 fastställs med beaktande av det maximala hållbara uttaget, de fleråriga planerna och de vetenskapliga råden.

Finland delade oron över ålbeståndets situation. Finland understödde kommissionens förslag om ett samråd nästa år och ett treårigt fiskeförbud innan resultaten från samrådet blir färdiga. Ålens hela livscykel borde ur Finlands synvinkel få större uppmärksamhet och man borde komma på åtgärder som förbättrar ålbeståndets tillstånd.

Rådet antog också slutsatserna om beredskapsplanen för att trygga livsmedelsförsörjningen och livsmedelstryggheten i kristider. Finland var tillfreds med rådets slutsatser. Såväl Finland som andra medlemsländer efterlyste bättre samarbete på EU-nivå för att bättre kunna reagera på kriser. Finland betonade också medlemsländernas nationella behörighet i beredskapsfrågor.

Vidare diskuterade rådet otillbörliga affärsmetoder i livsmedelskedjan och genomförandet av direktivet som gäller ämnet i medlemsländerna. Enligt medlemsländerna är det för tidigt att bedöma direktivets konsekvenser, men allmänt taget är direktivet en viktig milstolpe för att åstadkomma en mer balanserad livsmedelskedja.

Kommissionen gav den 17 november 2021 ut ett lagförslag som har målet att hindra att vissa produkter som orsakar skogsskövling och försämrar skogarnas tillstånd kommer in på EU-marknaden samt att utveckla produkternas tillverkningskedjor. De nya kraven gäller både import och de produkter som tillverkas på EU:s inre marknad. Medlemsländerna välkomnade kommissionens förslag i sig, men många länder var oroade över förvaltningens och aktörernas ökade börda.  Flera medlemsländer påminde om ländernas behörighet i skogsfrågor och tyckte att det är problematiskt att definiera försämringen av skogarnas tillstånd när man tänker på genomförandet. Det är viktigt att rådet behandlar lagstiftningsinitiativet regelbundet.

Ytterligare information:
Kari Valonen, lantbruksråd, tfn +358 295 162 047
Tuuli-Maaria Aalto, ställföreträdande ständiga representanten, tfn +32 473 527 981

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 14.12.2021