Rapport: Industriell bioteknik erbjuder lösningar för tillväxt inom bioekonomin

Nyheter - Publicerad 4.12.2015

Bioteknologia_raportti_PoyryFinlands unika kunnande inom industriell bioteknik borde beaktas vid genomförandet av den bioekonomiska strategin. Enzymers och mikroorganismers industriella potential är ännu ganska okänd, och det är svårt att säga något om genetiskt modifierade organismer utan att använda ord som redan är känsloladdade. Finland behöver innovativa finansierings- och verksamhetsmodeller för att skapa nya tillväxtföretag inom bioteknik och koppla dem till andra branscher.

Dessa tankar ingår i rapporten Teollisen biotekniikan kasvupolut Suomelle (Tillväxtvägar för den industriella biotekniken i Finland). En av rapportens huvudsakliga slutsatser är att det finns starka förutsättningar för tillväxt, men för att tillväxt ska fås till stånd krävs att alla aktörer går in för nya, innovativa verksamhetssätt och tänker mer i termer av värdekedjor. Branschen bör också göras till en väsentlig del av det globala verksamhetsfältet inom industriell bioteknik.

Finland har hört till föregångarländerna inom utvecklingen av den industriella biotekniken, och vi har starka industriella aktörer och internationellt högklassig forskningsverksamhet. När det gäller den industriella biotekniken saknar Finland dock en vision och en strategi som integrerar olika branschers intressen.

Den rapport som nu publicerats ger material för att bygga upp den vision som saknas och förslag till etappmål på vägen mot tillväxt. Utredningen har gjorts av Pöyry Management Consulting Oy på uppdrag av arbets- och näringsministeriet. I finansieringen av arbetet har även deltagit Livsmedelsindustriförbundet rf, Finsk energiindustri rf, Kemiindustrin KI rf och Suomen Bioteollisuus ry. Arbetet genomfördes tillsammans med nästan 40 finländska experter på industriell bioteknik.

Med industriell bioteknik avses utnyttjande av celler eller cellbeståndsdelar i industriella processer, t.ex. vid framställning av biobränslen, biokemikalier eller livsmedel. Det är en globalt växande bransch, som har en viktig roll i att göra framtidens bio- och kretsloppsekonomi möjlig.

I utredningen presenteras tillväxtvägar för den industriella biotekniken i Finland samt konkreta åtgärder inom nio olika delområden fram till 2030. Delområdena omfattar råvaror, utveckling av enzymer och mikroorganismer, produktionskoncept, exempel på nya tillämpningsområden, politiska åtgärder, finansiering, nya verksamhetsmodeller och rekommendationer för hur industriell bioteknik kan göras mer känd.

Rapporten Teollisen biotekniikan kasvupolut Suomelle finns på nätet på adresserna www.biotalous.fi.

 

Ytterligare information:

projektledare Jussi Manninen, ANM, tfn 040 535 5947