Regeringen fastställde nationella jordbruksstöd 2024

Nyheter - Publicerad 18.1.2024

Den 18 januari utfärdade statsrådet flera förordningar som gäller nationella stöd. Den helhet som består av nordligt stöd, nationellt stöd till södra Finland och nationellt stöd för sockerbeta har samordnats med de år 2023 reformerade EU-stödinstrumenten.

Det nationella produktionsstödet 2024 uppgår sammanlagt till cirka 348 miljoner euro. Det sammanlagda stödbeloppet är cirka 6 miljoner euro mindre än 2023, när man beaktar det anslag för nationellt stöd som fastställts i statsbudgeten för 2024 och oanvända andelar av anslag som överförts från tidigare år. Genom denna dimensionering av det nationella stödet säkerställs det att stödhelheten blir så balanserad som möjligt med avseende på förhållandena mellan olika stödinstrument och olika regioner.

Av den totala stödsumman utgör nordligt stöd ungefär 92 procent och nationellt stöd till södra Finland cirka fem procent. Övriga nationella stöd utgör knappt tre procent av stödsumman, av vilken en betydande del används för stödet för sockerbeta. De nationella jordbruksstöden kompletterar EU:s gemensamma stödsystem, och i EU:s jordbrukspolitik fastställs stränga begränsningar för användningen av nationella medel för att stödja jordbruket. Stöden får inte snedvrida konkurrensen på EU:s gemensamma marknad.

De finska nationella stödformer som har godkänts av EU-kommissionen bygger på våra nordliga produktionsförhållanden och de höga produktionskostnader som följer av dem. Det senaste beslut som fastställer ramarna för det nordliga stödet är kommissionens beslut (EU) 2021/2312 om systemet för långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i Finland (delgivet med nr C(2021) 8773). Det nordliga stödet kompletterar i synnerhet EU:s stödinstrument för husdjursproduktion i mellersta och norra Finland, som hör till stödområde C.

Det nationella stödet till södra Finland omfattar svin- och fjäderfähushållning och trädgårdsproduktion i södra Finland, och stödets principer 2023–2027 baserar sig på kommissionens beslut C(2022) 7573. Det nationella stödet för sockerbeta betalas i hela landet och grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2117 om en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter. Innehållet i stödinstrumentet förblir oförändrat.

Jordbruksstöden har en väldigt stor betydelse för gårdarnas lönsamhet och därigenom för bevarandet av den inhemska matproduktionen. Utan stöd skulle primärproduktionen i Finland inte bedrivas i lika bred omfattning, och den skulle vara kraftigt koncentrerad, eftersom inkomsterna från marknaden inte täcker de höga kostnaderna för att producera centrala livsmedel.

Ett centralt mål för helheten av stöd till det finländska jordbruket 2023–2027 är att trygga försörjningsberedskapen och en aktiv och hållbar livsmedelsproduktion, och de nationella stödsystemen kompletterar EU:s stödinstrument framför allt ur denna synvinkel.

Stödbeloppen fördelas nästan på samma sätt som tidigare

För det nordliga stödet används 2024 sammanlagt cirka 7 miljoner euro mindre än 2023. Anslaget under momentet för nationellt stöd förblir oförändrat 2024, men de oanvända andelar av anslag som överförs från tidigare år är mindre än år 2023. I enlighet med kommissionens beslut för perioden 2023–2027 är det sammanlagda beloppet av det nationella stödet till södra Finland lite lägre än 2023. Det nationella stödet för sockerbeta är i hela landet 350 euro per hektar på samma sätt som tidigare.

Över hälften av det nordliga stödet, det vill säga cirka 171 miljoner euro, går till produktion av mjölk. Det totala beloppet av nordligt stöd för mjölk är 2 miljoner euro mindre än 2023, eftersom kristillägget för 2023 utgår. Stödet för mjölk betalas enligt en enhetlig stödnivå på 8,6–31,5 cent per liter under hela 2024. Stödet per liter preciseras årligen enligt utvecklingen av den producerade kvantiteten. Genom den post som betalas för mjölk i efterskott i början av 2025 ser man till att stödanslaget för 2024 används fullt ut.

Nationellt stöd till Södra Finland betalas för svin- och fjäderfähushållning samt trädgårdsproduktion med stöd av EU:s marknadsordningsförordning och Europeiska kommissionens beslut. I enlighet med kommissionens beslut är stödbeloppen som helhet lite mindre än 2023. Det från produktionen frikopplade stödet för svin- och fjäderfähushållning stiger inom stödområde AB med två euro per enhet inom referenskvantiteten i och med att det totala antalet gårdsspecifika referenskvantiteter som utgör grunden för stödet minskar årligen. Stödet för växthusproduktion inleds på samma nivå som 2023. Utgångsnivåerna för stödet för lagring av trädgårdsprodukter har inte ändrats jämfört med 2023, men stödnivåerna preciseras senare utifrån de lagrade volymerna.

Måttliga förändringar i de nordliga stöden

Husdjursstödet per djurenhet för tjurar höjdes med 10 euro per djurenhet jämfört med 2023. Också stödet för dikor, tackor och hongetter höjdes med 25 euro per djurenhet jämfört med 2023. Stödet för slaktkvigor sänktes med 30 euro per djurenhet jämfört med det förhöjda stödet 2023, men på grund av det besvärliga marknadsläget är stödnivån för slaktkvigor fortfarande högre än under tidigare år. Stödet för slaktade tjurar hålls däremot på samma nivå som 2023. Utgångspunkten vid justeringen av dessa stödnivåer är att säkerställa produktionsförutsättningarna för husdjursskötseln i de nordliga stödområdena.

Stödnivån för det från produktionen frikopplade stödet för svin- och fjäderfähushållning fastställdes till en lägre stödnivå än 2023, eftersom det kristillägg som betalades i fjol utgår. Stödet för enheter som överskrider referenskvantiteten är liksom tidigare år kalkylmässigt lika stort som inom stödområde AB. Eftersom stödet för svin- och fjäderfähushållning stiger inom stödområde AB, är stödet för enheter som överskrider referenskvantiteten 2–3 euro högre per enhet än 2023.

Enhetsstöden för odling av proteingrödor och oljeväxter sänks jämfört med 2023, eftersom det kristillägg som betalades i fjol utgår. De övriga areal- och enhetsbaserade nordliga stöden förblir på samma nivå som 2023. Stödet för lagring av skogsbär och skogssvamp förblir också på samma nivå som 2023.

Liksom tidigare förhandlade företrädare för staten och centralorganisationerna för lantbruksproducenterna MTK och SLC under hösten 2023 om de nationella stöden för 2024. Som en del av denna process föreslår parterna att ett anslag på 2,2 miljoner euro från den totala finansieringen av de nationella stöden för 2024 reserveras för framtida lösningar, genom vilket man särskilt strävar efter att säkra odlingsförutsättningarna för inhemsk stärkelsepotatis i en samordning av nationella stödinstrument och EU-stödinstrument. Utbetalningen av stöd förutsätter att man hittar en stödmodell för vilken det finns en författningsgrund och verktyg för betalning av stödet utan extra verkställighetskostnader. Denna möjlighet till framtida stödlösningar kommer att undersökas så snart som möjligt.

Mer information :
Juha Vanhatalo, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 347, e-post: juha.vanhatalo@gov.fi
Martti Patjas, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 474, e-post: martti.patjas@gov.fi

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 18.1.2024


Taggar: landsbygd