Regeringen föreslår att systemet med produktionsstöd för skogsflisbaserad el stängs för nya sökande den 15 mars 2021

Nyheter - Publicerad 3.12.2020

Statsrådet sände den 3 december 2020 ett förslag till ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor till riksdagen för behandling. Enligt förslaget ska systemet med produktionsstöd stängas så att nya skogsfliskraftverk inte längre kan söka sig till systemet efter den 15 mars 2021.

I fråga om andra produktionsformer än skogsflis har stödsystemet redan tidigare stängts så att nya kraftverk inte längre godkänns till stödsystemet.

Ett skogsfliskraftverk som producerar el kan ännu för tillfället ansöka om produktionsstöd. På vissa villkor godkänns kraftverket till stödsystemet och stöd betalas till kraftverket i högst 12 år.

Till systemet har kunnat godkännas både helt nya skogsfliskraftverk och kraftverk som redan är i drift. Till kraftverken betalas ett rörligt produktionsstöd så att skogsflisen som bränsle behåller sin konkurrenskraft jämfört med torv vid samproduktionen av el och värme.

Enligt förslaget kan man inte längre söka sig till produktionsstödssystemet efter den 15 mars 2021. Till skogsfliskraftverk som tidigare sökt sig och godkänts till systemet samt skogsfliskraftverk som redan nu omfattas av produktionsstödet betalas dock i normala fall produktionsstöd till utgången av stödtiden. Förslaget påverkar därmed inte stödet till dessa skogsfliskraftverk.

Stödsystemet enligt lagen från år 2010 har haft en central roll i att öka produktionen av el från olika förnybara energikällor (vind, biogas, trädbränsle, skogsflis).

I nuläget bedöms det inte längre finnas något behov för detta stödsystem. Förslaget innehåller inga andra ändringar i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

Ytterligare information:
Inkeri Lilleberg, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7092

Pressmeddelande från Finlands Arbets- och näringsministeriet  3.12.2020


Taggar: energipolitik, skog