Regeringen gjorde upp en färdplan mot ett klimatneutralt Finland – Att vara föregångare i klimatåtgärder skapar möjligheter i hela landet

Nyheter - Publicerad 4.2.2020

Regeringen i sitt klimatmöte

Vid sitt klimatmöte tisdagen den 3 februari offentliggjorde regeringen en färdplan som fastställer tidsplanen och målen för beredningen av klimatåtgärderna samt stakar ut riktlinjer för nya åtgärder som stöder klimatneutralitet. Både regeringen och regeringspartiernas riksdagsgrupper var församlade vid mötet som gick under namnet Rättvis omställning till ett klimatneutralt samhälle.

Statsminister Sanna Marins regering har som mål att göra Finland till världens första klimatneutrala välfärdssamhälle före 2035. Vid klimatmötet offentliggjordes regeringspartiernas gemensamma färdplan för En rättvis omställning till ett klimatneutralt Finland. Färdplanen ska föra Finland mot målet om klimatneutralitet på ett socialt och regionalt rättvist sätt. Att vara föregångare i klimatåtgärder skapar möjligheter för den inhemska industrin och för arbetstagarna i hela Finland.

Ledarna för regeringspartierna kommenterade regeringens klimatmål och åtgärder under statsminister Sanna Marins ledning.

– Regeringen har förbundit sig till åtgärder som för Finland mot klimatneutralitet före 2035. Klimatförändringen är mänsklighetens största hot. Bekämpning av klimatförändringen ger däremot Finland möjlighet att skapa livskraft, tillväxt, sysselsättning och välfärd. Omställningen till ett klimatneutralt samhälle ska ske på ett socialt och regionalt rättvist sätt, påpekar statsminister Sanna Marin.

– För att påskynda rena investeringar har regeringen beslutat att från och med 2021 stegvis sänka elskatten inom industrin till det minimum EU tillåter. Lösningen stöder elektrifieringen av industrin och förbättrar den förutsebarhet företagen behöver. Förutsebarhet är viktigt för att företag ska våga investera i Finland. Klimatarbetet kan förbättra företagens konkurrenskraft, öppna exportmarknaden och skapa sysselsättning i hela Finland, säger finansminister Katri Kulmuni.

– Vid omställningen till ett klimatneutralt samhälle är det viktigt att se till att alla beaktas. När utsläpp minskas ska det ses till att kostnaderna inte anhopas på dem som redan från tidigare har det svårt och att de som arbetar med fossila bränslen hittar ny sysselsättning. De som redan från tidigare är mest utsatta drabbas värst av klimatförändringen, och därför skulle det mest orättvisa sättet att hantera problemet vara att inte göra något, säger inrikesminister Maria Ohisalo.

– Det säkraste sättet att göra Finland till världens första klimatneutrala välfärdssamhälle är att göra klimatvänliga lösningar tillgängliga för alla oberoende av inkomstnivå eller bostadsort. Vårt löfte till finländarna är att genomföra klimatåtgärderna på ett sätt som skapar sysselsättning och välfärd, inte rädsla och oenighet, säger undervisningsminister Li Andersson.

– Vi politiker ska uppmuntra medborgarna att göra hållbara val med tanke på klimatet. Att sänka elskatten inom industrin till det minimum EU tillåter är en viktig åtgärd som förbättrar finska företags konkurrenskraft. Detta har också varit näringslivets högsta prioritet. Vi ska göra bekämpningen av klimatförändringen till en framgångshistoria, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Färdplanen fastställer sektorsspecifika utsläppsminskningsmål

Enligt klimatpanelens uppskattning ska utsläppen minskas med 35 miljoner ton koldioxid för att uppnå klimatmålet. Regeringen har som mål att med sitt klimatarbete uppnå utsläppsminskningar på 17–24,6 Mt utöver de pågående utsläppsminskningarna på 16 Mt. Regeringen fortsätter beredningen av åtgärder för att minska utsläppen enligt den överenskomna tidsplanen för det pågående programmet. Regeringen har gjort en uppskattning av sektorsspecifika utsläppsminskningsmål för att de minskningar som behövs för klimatneutralitet kan uppnås.

– De sektorsspecifika utsläppsminskningsmålen är viktiga riktlinjer som styr regeringens klimatarbete. Ett klimatneutralt Finland 2035 är ett globalt sett ambitiöst mål. Det har varit viktigt att bygga upp ett samförstånd mellan regeringspartierna om utmaningens omfattning och de åtgärder som krävs. Det finns ett stort glapp mellan klimatmålet och de fastslagna åtgärderna. Det krävs mycket arbete och många beslut för att uppnå målet, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen

Regeringens mål är att Finlands nettokolsänka ska öka. Regeringen strävar efter att ytterligare 3 Mt koldioxid ska bindas inom markanvändningssektorn i förhållande till de nuvarande åtgärderna.

– Jord- och skogsbruket är viktiga områden när det gäller bekämpning av klimatförändringen. Vi kan ytterligare stärka kolbindningen i skogarna och marken. För att öka skogarnas tillväxt har regeringen beslutat att stödja tillväxtfrämjande gödsling med aska. Regeringen bereder också en beskogningslag vars syfte är att utöka skogsmarkens areal, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Regeringen drog upp riktlinjer för de kommande etapperna i den totala översynen av energibeskattningen som man enats om i regeringsprogrammet. Syftet med åtgärderna är att påskynda omställningen till ren energi. För att påskynda rena investeringar har regeringen beslutat att under regeringsperioden från och med 2021 stegvis sänka elskatten inom industrin till det minimum EU tillåter och frångå systemet för återbäring av energiskatt samt göra ändringar i beskattningen av uppvärmningsbränslen.

Företagande, konkurrenskraft och tillvaratagande av möjligheter i hela landet är förutsättningar för en rättvis omställning. Med de sektorsspecifika planerna för att uppnå klimatneutralitet strävas det efter utsläppsminskningar på 6-8 Mt. Näringsminister Mika Lintilä konstaterar att finska företag har kompetens och mycket att erbjuda även globalt när det gäller ren teknologi.

– Bekämpning av klimatförändringen är en enorm möjlighet för oss. Klimatlösningar som utvecklas av finska företag skapar möjligheter för global affärsverksamhet. Färdplanen för koldioxidsnålheten inom olika branscher säkerställer att Finlands utsläppsminskningsåtgärder har ett tydligt mål och att det finns fungerande verktyg som stöder målet, säger Lintilä.

Regeringen ska inrätta en klimatfond med Statens utvecklingsbolag VAKE som bas. Fonden ska fokusera på bekämpning av klimatförändringen samt främjande av digitalisering och låga koldioxidutsläpp inom industrin. Omställningen till en koldioxidsnål ekonomi förutsätter tillräckliga satsningar på bland annat cirkulär ekonomi, ren teknologi och effektivare energiutnyttjande. VAKE har ett kapital på över 2 miljarder euro. Under denna regeringsperiod kan klimatfonden använda hundratals miljoner euro för detta arbete.

– Närmare riktlinjer för klimatfondens verksamhet och ekonomi dras före budgetförhandlingarna. Verksamheten kommer att fokusera på bekämpning av klimatförändringen och främjande av digitalisering utan överlappa andra aktörers åtgärder och så att man i verksamheten använder rätt dimensionerade och effektiva medel, säger europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen.

Dessutom beslutade regeringen att omedelbart inleda en rad åtgärder för att snabba på omställningen till klimatneutralitet. För att säkerställa att klimatåtgärderna är rättvisa bygger regeringen upp ett rättvist åtgärdspaket. Med dess hjälp ska de positiva effekterna av klimatåtgärderna på sysselsättningen och regionernas livskraft maximeras och inkomstfördelningseffekten av omställningen kompenseras. Dessutom beslutade regeringen om en rad åtgärder för att förbättra förutsättningarna för ren energiproduktion.

Ytterligare information: Matti Niemi, specialmedarbetare, tfn 0295 160 306, Päivi Anttikoski, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn 040 536 4821, statsrådets kansli

Foton
Upptagningen av presskonferens

En rättvis omställning till ett klimatneutralt Finland – färdplan mot målet om klimatneutralitet
Färdplan för hållbar beskattning

Statsrådets kommunikationsavdelning, pressmeddelande 3.2.2020