Regionala bioekonomiska forum bidrar till uppdateringen av bioekonomistrategin

Nyheter - Publicerad 25.9.2020

Jord- och skogsbruksministeriet och arbets- och näringsministeriet ordnar under hösten en serie regionala bioekonomiska forum i form av webbinarier. Forumen ordnas i samarbete med landskapsförbunden och andra regionala aktörer. Forumen som är öppna för alla är ett led i det pågående arbetet med att uppdatera bioekonomistrategin.

Syftet med uppdateringen av bioekonomistrategin är att med hjälp av bioekonomi skapa nya produkter och tjänster som underbygger ekonomisk tillväxt och sysselsättning och som samtidigt främjar övergången till ett klimatneutralt samhälle. Målet är också att främja cirkulär ekonomi samtidigt med bioekonomin. Anordnarna förväntar att aktörerna i regionerna kommer med synpunkter på eventuella framtida framgångsfaktorer inom bioekonomin och lämnar förslag till hur utvecklingen av dem kan stödjas.

De olika regionerna har styrkor, kunnande och erfarenhet när det gäller hållbar användning av förnybara naturresurser och ökning av mervärdet. Till det första forumet som ordnas den 30 september 2020 inbjuds aktörer från Mellersta Österbotten. Anmäl dig till forumet via denna länk.

Under hösten ordnas motsvarande forum också i Norra Karelen, Mellersta Finland, Lappland, Södra Savolax och Egentliga Finland. För aktörerna i Päijänne-Tavastland och Södra Karelen ordnas därtill ett gemensamt forum.

Pressmeddelande 1.9.2020: Finlands bioekonomistrategi uppdateras: målet är att stödja klimatmålen och bidra till en hållbar tillväxt

Mer information:

Liisa Saarenmaa, biträdande avdelningschef, tfn +358 40 752 3271, liisa.saarenmaa@mmm.fi
Ulla Palander, överinspektör, tfn +358 50 396 0312, ulla.palander@tem.fi

 

Pressmeddelande från Finlands arbets- och näringsministeriet och jord- och skogsbruksministeriet 25.9.2020