Rekreation i naturen blir nationell framgångsfaktor – statsrådet godkände Finlands första strategi för friluftsliv

Nyheter - Publicerad 19.5.2022

Att röra sig i naturen hjälper medborgarna att må bättre och stärker kontakten med naturen. Syftet med den första nationella strategin för friluftsliv är att göra finländarna medvetna om fördelarna med att vistas i naturen och uppmuntra dem att bege sig ut. Genom strategin förtydligas dessutom betydelsen för vårt samhälle att främja användningen av naturen för rekreation.

Friluftsliv är att på fritiden röra sig och vistas i naturen i rekreationssyfte. Utevistelse har alltid varit en del av människornas liv i Finland, och nästan alla finländare (96%) rör sig fortfarande ute i naturen. Enligt Naturresursinstitutets färska uppföljningsundersökning använder medborgarna naturområden allt aktivare och på mångsidigare sätt. Friluftslivet har ökat, och i synnerhet rekreationsanvändningen av närområden har ökat som en följd av coronapandemin.

”Naturen ger oss glädje, trygghet och utrymme att lugna ner oss även under utmanande tider. Att vistas i naturen är en nationell framgångsfaktor, och det lönar sig att främja det både med tanke på individen och med tanke på samhället. Att vistas i naturen stärker också kontakten mellan människan och naturen och ökar uppskattningen för naturen”, säger miljö- och klimatminister Emma Kari.

”Förvaltningsövergripande samarbete är viktigt i verkställandet av strategin, genom vilken vi svarar på den ökade efterfrågan på rekreation i naturen. Det behövs ett samspel mellan såväl statsförvaltningen, kommunerna, markägarna som det civila samhället”, betonar jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen.

Syftet är att hjälpa medborgarna att må bättre

Strategin, som sträcker sig fram till 2030, har som mål att hjälpa medborgarna att må bättre genom rekreation i naturen. En allt starkare naturkontakt främjar övergången till en hållbarare och fysiskt aktivare livsstil. Vi uppskattar och vårdar naturen.

Visionen är att satsa på användningen av naturen för rekreation som en nationell framgångsfaktor och att öka vikten av närliggande naturområden i beslutsfattandet. Dessutom är målet att allt fler ska hitta ett lämpligt sätt att röra sig och vara i naturen, vilket stöder befolkningens hälsa och välfärd.

I strategin fastställde man fem mål:

  • Tillgänglighet till närliggande naturområden: I Finland är närliggande naturområden tillgängliga på lika villkor och utan hinder. Möjligheterna att använda naturen för rekreation garanteras för människornas hela livscykel. Vid planeringen av områdesanvändningen tryggas närbelägna rekreationsområden.
  •  Främjande av hälsa och välfärd: Att röra sig och vistas i naturen ska mer än i dag integreras i främjandet av folkhälsan och minskandet av välfärdsskillnaderna. Det är viktigt att uppmuntra rekreationsanvändning av naturen i sådana befolkningsgrupper som har utmaningar när det gäller att hitta till naturen, i synnerhet barn, unga och utsatta personer.
  • Vård av naturens hållbarhet i rekreationsbruk: Naturen respekteras, dess mångfald och bärkraft tryggas i rekreationsbruk.
  • Identifiering av resurser och samarbete: De kunskapsmässiga och ekonomiska resurserna för rekreationsanvändning av naturen samt de områden och tjänster som är avsedda att användas inom rekreation identifieras och stärks utifrån efterfrågan. Nya samarbetssätt och samarbetsformer utvecklas.
  • Mångsidig rekreationsanvändning av naturen: Olika sätt att använda naturen för rekreation värdesätts och samordnas. Förändringar i sätten att använda naturen för rekreation förutses, också med tanke på klimatförändringarna.

Positiva effekter av rekreationsanvändningen av naturen eftersträvas till exempel genom att utveckla rekreationsområdena och rekreationsservicen utgående från efterfrågan och genom en nationell informationstjänst för friluftsliv som erbjuder samlad information för medborgarna om vandringsrutter och rekreationsservice både på statlig mark och på kommunernas marker.

Den nationella strategin för friluftsliv är en del av regeringsprogrammet för statsminister Marins regering. Strategin har beretts på bred bas och med stöd av ministerierna, myndigheter, forskningsinstitut och organisationer. Den medborgarenkät som lade grunden för strategin samlade i våras in 8 074 svar.

Mer information:

Matti Nieminen
Specialsakkunnig
Miljöministeriet
tfn 0295 250 001
matti.nieminen@gov.fi

Miliza Malmelin
Specialsakkunnig
Miljöministeriet
tfn 0295 250176
miliza.malmelin@gov.fi

Ville Schildt
Konsultativ tjänsteman
Jord- och skogsbruksministeriet
tfn  029 516 2190
ville.schildt@gov.fi

Antti Heikkinen
Minister Karis specialmedarbetare
tfn 0295 250231
antti.heikkinen@gov.fi

Lasse Kontiola
Minister Kurvinens specialmedarbetare
tfn 0400 694 233
lasse.kontiola@gov.fi

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet och Miljöministeriet 19.5.2022


Taggar: miljö