Rena vatten, rika fiskresurser och högt vattenkunnande Finlands trumfkort

Nyheter - Publicerad 25.11.2016

Regeringen främjar tillväxt och internationalisering av affärsverksamhet som bygger på Finlands rika vatten- och fiskresurser samt höga kunnande. Ministerarbetsgruppen godkände den 25 november en plan för utveckling av blå bioekonomi som tagits fram under ledning av jord- och skogsbruksministeriet. Målet är att skapa mer affärsverksamhet som bottnar i hållbar användning av förnybara akvatiska naturresurser.

En hållbar användning av de akvatiska resurserna gör det möjligt att lösa de utmaningar som en snabb befolkningstillväxt och klimatförändringar för med sig. År 2050 är vi över nio miljarder människor på jorden, vilket innebär att vi behöver ungefär 70 procent mer mat och över 50 procent mer vatten än år 2010.

Rent vatten, fungerande vattentjänster, hantering av vattenrelaterade risker, hållbart vattenbruk och en god miljöstatus spelar en viktig roll när vi försöker lösa hållbarhetsutmaningar. Övergripande lösningar som baserar sig på vårt kunnande och vår teknologi tros ha efterfrågan på världsmarknaden.

– Våra rika akvatiska naturresurser, höga kunnande och goda rykte gör att vi har utmärkta möjligheter att medverka till att lösa globala problem. Det är möjligt att utveckla affärsverksamheten som baserar sig på användning av akvatiska resurser och samtidigt också bidra till vattnens gynnsamma status. Goda exempel är vattentjänsternas vattenbesparande åtgärder som också tar hand om näringsämnen i avloppsvatten och hjälper att återvinna energi från avlopp, säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

– Här i Finland har vi tillväxtmöjligheter särskilt inom turism, fiskerinäring och välmåendetjänster, fortsätter minister Tiilikainen.

Regeringen ger fart åt blå bioekonomi genom ett spetsprojekt som överskrider de traditionella sektorsgränserna och stärker partnerskapet mellan företag, administration och forskning.  Nya affärsverksamhetsidéer söks inom bl.a. vattenbruk.

Planen för utveckling av blå bioekonomi har tagits fram tillsammans med Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral, Teknologiska forskningscentralen VTT, närings-, trafik- och miljöcentralerna, miljöministeriet, arbets- och näringsministeriet och övriga intressentgrupper. På sommaren 2016 var planen på en bred remissomgång och när planen utarbetades ordnades det många landsomfattande och regionala samråd samt tankesmedjor för studerande och forskare.

Blå bioekonomi är ett av regeringens spetsprojekt. Enligt visionen 2025 är den blå bioekonomin en stark tillväxtsektor och företagandet utvecklas i linje med vattenmiljöns goda status. Med blå bioekonomi avses affärsverksamhet som bygger på hållbar användning av förnybara akvatiska resurser.

Plan för utveckling av blå bioekonomi 25.11.2016 (på finska)
Ytterligare information:
Timo Halonen, specialsakkunnig, tfn 0295 162 411, fornamn.efternamn@mmm.fi
Kai Kaatra, vattenförvaltningsdirektör, tfn 0295 162 106, fornamn.efternamn@mmm.fi
Heidi Alatalo, överinspektör, tfn 0295 162 046, fornamn.efternamn@mmm.fi

Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande (25.11.2016)