Rundabordsforum för skogsbranschen söker lösningar för att stärka kolsänkorna

Nyheter - Publicerad 1.3.2023

Miljö- och klimatminister Maria Ohisalo och jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen har sammankallat ett rundabordsforum för skogsbranschen för att diskutera skogssektorns roll i klimatpolitiken. Rundabordsforumet sammanträder torsdagen den 2 mars. 

Enligt inventeringen av växthusgaser var markanvändningssektorn som helhet år 2021 en källa till utsläpp i stället för en kolsänka. Enligt Naturresursinstitutet är centrala orsaker bland annat skogarnas långsammare tillväxt, ökad avverkning och ändringar i beräkningssättet. Mindre sänkor försvårar uppnåendet av målet om klimatneutralitet och kan också ha betydande konsekvenser för statsfinanserna.

Vid rundabordsforumet kommer man med aktörer inom branschen att diskutera vad som kan göras inom skogsbruket och skogsindustrin för att stärka sänkorna i markanvändningssektorn och minska utsläppen. Bland annat alltför kraftiga gallringar, som i hög grad påverkar den långsiktiga utvecklingen av kolsänkorna, kommer att diskuteras.

”Överdriven avverkning av skogar har lett till att inte enbart kolsänkorna och skogsnaturen är hotad, utan även virkesproduktionens hållbarhet. Skogsbranschens framtida konkurrenskraft och framgång garanteras av att virkets förädlingsvärde ökar och av att användningen av skogarna är på en hållbar nivå. Efterfrågan på träprodukter som producerats på ett hållbart sätt med tanke på naturen och klimatet kommer i fortsättningen att öka ute i världen, till exempel inom textiltillverkningen”, säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo, ordförande för ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik.

”En lösning som presenterats för problemet med kolsänkor är att begränsa avverkningen av skogar i Finland. Det skulle inte vara motiverat med tanke på klimatutmaningen eller en hållbar utveckling. Skogarna utnyttjas för att tillgodose den globala efterfrågan, och om avverkningen av skog minskar i Finland förflyttas avverkningarna åtminstone delvis till andra länder. Samtidigt försämras möjligheten att ersätta fossil energi och icke-förnybara råvaror med förnybara. Markanvändningssektorn kan med fog anses vara en lösning i stället för ett klimatproblem, och den helhet av klimatåtgärder som hänger samman med den erbjuder olika aktörer en möjlighet att utifrån sina egna behov och möjligheter delta i att svara på klimatutmaningen. En hållbar användning av skogarna har också en viktig roll i tryggandet av självförsörjningen och försörjningsberedskapen”, betonar jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen.

Ytterligare information

Riikka Yliluoma
Miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
tfn 050 414 1682
riikka.yliluoma@gov.fi

Lasse Kontiola
J
ord- och skogsbruksministerns specialmedarbetare
tfn 0400 694 233
lasse.kontiola@gov.fi

Tuomo Kalliokoski
Konsultativ tjänsteman
Miljöministeriet
tfn 0295 250 053
tuomo.kalliokoski@gov.fi

Erno Järvinen
Chef för skogs- och bioenergienheten
Jord- och skogsbruksministeriet
tfn 029 516 2150
erno.jarvinen@gov.fi

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet och Miljöministeriet 1.3.2023