Sammanlagt fem miljoner euro till nya forsknings- och innovationsprojekt inom helheten Fånga kolet

Nyheter - Publicerad 11.2.2022

Jord- och skogsbruksministeriet finansierar fem nya forsknings- och innovationsprojekt inom helheten Fånga kolet, som är ett paket av klimatåtgärder för markanvändningssektorn. I de multidisciplinära projekten undersöks och utvecklas jord- och skogsbrukets och den övriga markanvändningens övergripande hållbarhet. I och med de nya finansieringsbesluten ingår i helheten Fånga kolet redan över 80 projekt, varav 15 är forsknings- och innovationsprojekt.

Vid sidan av utsläppsminskning, kolsänkor och kollager stärks i de nya projekt som ska finansieras också andra delfaktorer inom hållbar utveckling, såsom biologisk mångfald, cirkulär ekonomi samt social och ekonomisk hållbarhet. De beviljade finansieringssummorna för 2022–2024 varierar mellan ca 860 000 euro och 1 100 000 euro.

”Som grund för klimatåtgärder inom jord- och skogsbruket och den övriga markanvändningen behövs multidisciplinär, interdisciplinär och sektorsövergripande forskning. De nya projekt som snart inleds kompletterar på ett fint sätt temana för de projekt som redan pågår inom vårt forsknings- och innovationsprogram”, konstaterar Marjaana Suorsa, programchef för forsknings- och innovationsprogrammet Fånga kolet vid jord- och skogsbruksministeriet.

I de nya projekten främjas till exempel utnyttjande av bioavfallsflöden från tätorter och växtproduktionen som kolprodukter i jordbruket. I samverkan med kommunerna tas dessutom fram ett kunskapsunderlag och praktiska anvisningar för genomförandet av kommunernas kolsänkor och kompensationer för markanvändningsverksamheten. I projekten undersöks också kolbalansen i askgödslade torvmarksskogar samt vitmossa som ersättare till torv som växtunderlag.

”Ett nära samarbete med intressentgrupperna säkerställer att informationen effektivt överförs till beslutsfattandet och också omsätts i praktiska åtgärder”, säger Suorsa.

Ansökningarna var mycket högklassiga

Paketet Fånga kolet inleddes våren 2020 och består av genomgripande åtgärder, utvecklingsprojekt, ett informationsprogram och ett forsknings- och innovationsprogram som alla syftar till att främja klimatresiliens inom jord- och skogsbruket och den övriga markanvändningen. Målet med forsknings- och innovationsprogrammet är att ta fram nya forskningsrön och lösningsförslag som föregriper förändringarna i omvärlden och som främjar klimatåtgärderna inom markanvändningssektorn samt hållbar användning av förnybara naturresurser.

I oktober 2021 ordnades en kompletterande utlysning av finansiering inom paketet Fånga kolet, och 93 ansökningar kom in. Av dessa gällde 38 ansökningar forsknings- och innovationsprojekt och 55 ansökningar utvecklingsprojekt.

De ansökningar som gällde forsknings- och innovationsprojekten bedömdes av en utomstående vetenskaplig expertpanel med nio medlemmar och agronomie- och forstdoktor Sirpa Kurppa som ordförande. De viktigaste urvalskriterierna var projektens vetenskapliga kvalitet och förmåga att producera effektiva lösningar för att uppnå Finlands mål att bli koldioxidneutralt. I alla projekt som får finansiering ska i enlighet med det ursprungliga målet för programmet även arbeta forskare som befinner sig i början av forskarkarriären.

”De projektpresentationer som kom in under ansökningstiden visade än en gång att de finländska forskarnas och experternas klimatkunnande håller mycket hög nivå. Nu är det viktigt att säkerställa att all kunskap och data som tas fram genom projekten utnyttjas fullt ut”, betonar forskningsdirektör Mikko Peltonen vid jord- och skogsbruksministeriet.

Beslut om vilka nya utvecklingsprojekt som får finansiering fattas inom de närmaste veckorna. Strävan är att i början av mars fatta beslut om projekt som stöder skogsbrukets klimatresiliens och skogarnas biologiska mångfald och som ingår i Finlands program för hållbar tillväxt (RRF).

Nya forsknings- och innovationsprojekt som får finansiering

Orgaaniset sivuvirrat kestäviksi tuotteiksi digitalisaation keinoin (BioDigi)

  • Ansvarig projektledare: Satu Ojala / Uleåborgs universitet
  • Medlemmar i konsortiet: Uleåborgs universitet, Naturresursinstitutet, Vasa universitet

Kuntien mahdollisuudet käyttää maankäyttösektorin nettohiilinieluihin perustuvaa kompensointia (KUNTANIELU)

  • Ansvarig projektledare: Mikael Hildén / Finlands miljöcentral
  • Medlemmar i konsortiet: Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet, Helsingfors universitet, Åbo stad, Esbo stad, Lahtis stad, Joensuu stad

Hiilitase ja siihen vaikuttavat tekijät tuhkalannoitetuissa suometsissä (SuoHiTu)

  • Ansvarig projektledare: Raija Laiho / Naturresursinstitutet
  • Medlemmar i konsortiet: Naturresursinstitutet, Östra Finlands universitet, Finlands skogscentral

Rahkasammalesta ilmastoviisas kasvualusta – mahdollisuudet kokonaiskestävään korjuuseen (RahKoo)

  • Ansvarig projektledare: Anna Laine-Petäjäkangas / Geologiska forskningscentralen
  • Medlemmar i konsortiet: Geologiska forskningscentralen, Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet

Sopeutuva hillintä: yhteistoimin metsien hiilensidontaan (HIILIPOLKU)

  • Ansvarig projektledare: Liisa Ukonmaanaho / Naturresursinstitutet
  • Medlemmar i konsortiet: Naturresursinstitutet, Meteorologiska institutet

Målet med klimatåtgärdspaketet Fånga kolet, som samordnas av jord- och skogsbruksministeriet, är att förbättra kompetensen och kunskapsunderlaget inom markanvändningssektorns klimatarbete samt att hjälpa lantbruksproducenter, skogsägare och andra aktörer som beslutar om markanvändningen att utveckla och införa nya klimatsäkra verksamhetssätt. Mer information om helheten och information om projekt som redan fått finansiering finns på https://mmm.fi/sv/markanvandningssektorns-klimatplan.

Mer information:

Marjaana Suorsa
programchef, forsknings- och innovationsprogrammet Fånga kolet
tfn 029 516 2228
marjaana.suorsa@gov.fi

Reetta Sorsa
ledande sakkunnig, samordnare för Fånga kolet
tfn 029 516 2087
reetta.sorsa@gov.fi

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet11.2.2022