Utredningsman har tillsatts för att lägga fram ett förslag på hur återställandet av forsarna i Palokki ska genomföras

Nyheter - Publicerad 19.10.2023

Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt en utredningsman med uppgift att ta fram ett förslag som gäller möjligheterna att genomföra regeringsprogrammets mål om återställandet av forsarna i Palokki. Förslaget ska bland annat innehålla en utredning om kostnaderna för och finansieringen av åtgärderna samt om ansvaret för den fortsatta beredningen inom statsförvaltningen. Förslaget utarbetas av agronom Esa Härmälä (Frostia Oy) och ska vara klart senast den 31 januari 2024.

Enligt regeringsprogrammet för Petteri Orpos regering ska regeringen förbättra vandringsfiskarnas levnadsförhållanden bland annat genom att återställa strömmande vattendrag. Regeringen ska även i samarbete med aktörerna i området främja återställandet av forsarna i Palokki i Heinävesi för att återetablera hotade fiskbestånd, och därtill främja hållbar turism i området. I regeringens tidsbundna investeringsprogram har 20 miljoner euro reserverats för projektet för turism och natur för rivning av dammarna i forsarna i Palokki.

– Regeringen har förbundit sig att förbättra den biologiska mångfalden. De hotade vandringsfiskbestånden i våra strömmande vattendrag kräver samarbete mellan kraftbolag, statliga och kommunala myndigheter, lokala aktörer och fiskeri- och naturorganisationer. I Palokki kan vi genom samarbete uppnå goda resultat, säger statsminister Petteri Orpo.

Till utredningsmannens uppgifter hör att kartlägga och beakta konsekvenserna för vandringsfiskbestånden och den övriga naturen samt för elproduktionen och den därtill hörande försörjningsberedskapen och leveranssäkerheten. Utredningsmannen ska även reda ut hur myndigheter, turistnäringen, elbolagen samt invånarna och kommunerna i området påverkas. Förslaget ska därtill innehålla en utredning av konsekvenserna för vattenhanteringen under och efter genomförandet samt en utredning om genomförbarheten rent tekniskt, organisatoriska alternativ, de rättsliga och tidsmässiga ramarna och eventuella behov av tilläggsutredningar.

Jord- och skogsbruksministeriet har tidigare beställt en utredning av Naturresursinstitutet om hur återställandet av forsleden i Palokki påverkar återetablerandet av hotade fiskbestånd i Vuoksens vattendrag. I den utredningen ska särskilt tillståndet för den ytterst hotade insjölaxen i Saimen ses över.

– Det är viktigt att genomförandet av regeringsprogrammets mål om att återställa Palokki baserar sig på realistiska synpunkter på hur vandringsfiskbestånden kommer att påverkas. Därför har vi utöver tillsättandet av en utredningsman beställt en utredning av Naturresursinstitutet om vilka konsekvenser återställandet har för vandringsfiskbestånden, säger jord- och skogsbruksminister Sari Essayah.

Mer information:
Risto Artjoki, statssekreterare, statsrådets kansli, tfn 091 602 2006,
fornamn.efternamn@gov.fi
Päivi Nerg, statssekreterare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 842 9810, fornamn.efternamn@gov.fi
Jaana Husu-Kallio, kanslichef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 516 2184, fornamn.efternamn@gov.fi

Författare jord- och skogsbruksministeriet 17.10.2023