Skogen

Black alder forest.

Case - Publicerad 5.6.2014

Den finska skogen står alltid öppen. Med allemansrätt avses möjligheten för var och en som vistas i Finland att nyttja naturen, oavsett vem som är områdets ägare eller innehavare. Du behöver inget tillstånd av markägaren för att utnyttja din allemansrätt och det är heller ingenting du behöver betala för. Men när du gör det får du naturligtvis inte skada eller störa någon, varken människor, djur eller växter.

En tredjedel av jordens yta är täckt av skog.  Av Finlands landareal är ungefär tre fjärdedelar täckt av skog.  Om skogen i Finland skulle fördelas jämnt mellan oss finländare, skulle var och en få omkring 4,5 hektar skog. Skogarna i Finland hör till det boreala barrskogsbältet, dvs. den norra barrskogszonen, som täcker cirka 15 procent av jordens landareal.

På jorden växer 45 000 olika trädslag, men i vårt nordliga klimat med karg och sur mark har vi bara 31 olika trädslag. Tall, gran och björk utgör 97 procent av de träd som växer i våra skogar. Tall är huvudträdslag i cirka hälften av skogarna, men merparten av skogarna är blandskogar där det också växer andra trädslag.

I våra skogar har vi 2 306 miljoner kubikmeter virke. Virkesvolymen ökar hela tiden då den årliga tillväxten i skogarna har varit större än avverkningarna under en lång tid. Redan den första skogslagen i Finland, som stiftades 1886, förbjöd skogsskövling. Det betyder numera att när skogen slutavverkas ska det på avverkningsytan finnas en ny plantskog fem år efter avverkningen.

I Finland utför vi på årsnivå avverkningar på drygt två procent av skogsarealen. En tredjedel av avverkningarna är slutavverkningar, där man fäller nästan alla träd i beståndet. Två tredjedelar är gallringsavverkningar, där man ger utrymme åt de träd som man valt att kvarlämna.  Vi planterar omkring 150 miljoner plantor i skogarna per år. En del skogar förnyas också genom skogssådd, men trots det har fyra femtedelar av alla träd i Finland uppkommit genom naturlig förnyelse.

I ett hållbart skogsbruk förenas tre mål. Naturens ekologiska bärkraft får inte försämras. Med skogsvård efterliknar vi processerna i naturen. Vi får inte heller försämra sociala och kulturella värden som är förknippade med skogen. Dessutom ska skogsbruket vara ekonomiskt lönsamt för alla parter i skogsbruket. Genom att följa dessa principer kan vi i våra skogar producera råvaror till landets skogsindustri på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt.

Våra skogar har dessutom genom tiderna gett oss människor skydd och mat och material till att bygga med och senare för industrin. Men skogarna erbjuder också många andra så kallade ekosystemtjänster, som upprätthåller livet på jorden.

Skogarna och torvmarkerna är stora kolsänkor och kan binda mycket kol. Skogarna ser till att näring och vatten cirkulerar och de producerar syre. De påverkar till en del klimatet, minskar översvämningar, i marken bildas rent grundvatten och trädens rötter motverkar erosion. Skogen är hem för ett stort antal organismarter.
En del ekosystemtjänster är så kallade kulturtjänster. Vi kan ta en promenad i skogen närhelst det passar oss. Vi människor mår både psykiskt och fysiskt bra av att vandra i skogen, det har forskare bevisat.

Text och bilder är från skogsbranschens infopaket som gjorts i samarbete inom branschen med Finska Forstföreningen. Ytterligare uppgifter om infomaterialet; vilma.issakainen(@)smy.fi och paavo.lyytikainen(@)forestindustries.fi .