Skogsbruksministrarna från Finland och fem andra EU-länder gav ett gemensamt uttalande om skogssamarbetet

Nyheter - Publicerad 5.10.2021

Skogsbruksministrarna från fem skogrika EU-länder, Finland, Sverige, Tyskland, Slovakien och Österrike, samlades den 5 oktober 2021 på initiativ av Österrike till ett informellt möte i Wien. Även ordförandelandet Slovenien hade företrädare vid mötet. Efter mötet lämnade ministrarna ett gemensamt uttalande om att främja skogssamarbetet, vilket fick bifall även av Frankrike.

Ministrarna diskuterade bland annat följande frågor:

Definitionen av hållbar skogsvård bör även i fortsättningen basera sig på processen FOREST EUROPE som sedan 1990 tillämpats på skogssamarbetet i Europa. I processen som bland annat omfattar regelbundna ministermöten, arbetar länderna kontinuerligt för att fastställa kriterier och indikatorer för en hållbar skogsvård och skogsanvändning och för att utveckla tillhörande system för uppföljning och rapportering.

När EU-länderna fattar beslut om skog och skogsbruk bör de ta tillvara på den skogskompetens och skogskunskap som de tillägnat sig under flera generationer. Den nationella skogspolitiken och lagstiftningen har under årtiondenas lopp hjälpt till att utveckla kompetens på hög nivå som man också har kunnat anlita framgångsrikt. Även skogsägarnas och skogsexperternas erfarenheter och det handfasta vetenskapliga arbetet har legat som grund för de skogliga lösningarna.

Ett närmare samarbete mellan EU-länderna, Europeiska kommissionen och de andra partnerna i regionen är viktigt eftersom många av de skogspolitiska frågorna kräver samordning och gemensamma åtgärder. Flera skogsfrågor har konsekvenser som sträcker sig över stats- och sektorsgränserna, till exempel utmaningar när det gäller att anpassa sig till klimatförändringen och att främja naturens biologiska mångfald och cirkulär bioekonomi. Samarbetet ska vara öppet, övergripande och inkluderande.

– Skogspolitiken hör till den nationella beslutanderätten. Samtidigt är det viktigt att vi stärker vårt samarbete, delar med oss av bästa praxis och beaktar den övergripande hållbarheten i skogsanvändningen. Det som också är av avgörande betydelse är att marknadsbaserade incitament styr skogsägarna att vårda och skydda väl sina skogar. Nationella skogstaxeringar och andra skogsdata bildar ett starkt och tillförlitligt beslutsunderlag, sade jord- och skogsbruksminister Jari Leppä i sitt anförande.

Mer information:

  • Elina Warsta, konsultativ tjänsteman, tfn 029516 2102, fornamn.efternamn@gov.fi
  • Satu Haapaniemi, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 400 5193, fornamn.efternamn@gov.fi

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 5.10.2021