Snart kommer allt fler offentliga byggnader att byggas av trä – mål har satts upp för användningen av trä inom det offentliga byggandet

Nyheter - Publicerad 8.9.2020

År 2022 ska träbyggandets marknadsandel utgöra 31 procent av alla offentliga nya byggnader och år 2025 är marknadsandelen 45 procent. Det här är första gången det ställs upp nationella mål för byggande av offentliga byggnader i trä. Kommunerna erbjuds stöd för att nå målen.

Det har också ställts upp mål för de kategorier av byggnader som har den största byggvolymen, det vill säga offentliga undervisningsbyggnader (55 procent år 2022 och 65 procent år 2025), byggnader inom vårdbranschen (20 procent år 2022 och 35 procent år 2025), flervåningsbostadshus (21 procent år 2022 och 46 procent år 2025) och samlingsbyggnader (20 procent år 2022 och 30 procent år 2025). År 2019 svarade offentliga byggherrar för ca 18 procent av all nybyggnad, varav 15 procent var träbyggnader.

”Vi har nu ett klart mål om att snabbt öka användningen av trä inom det offentliga byggandet. Kommunerna har en betydande roll när det gäller att begränsa klimatförändringen, och att bygga i trä är ett sätt att minska utsläppen regionalt. De finländska kommunerna har vilja och kunnande att fatta klimatvänliga beslut också när det gäller byggande”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

De offentliga byggherrarna visar riktningen för hela byggbranschen. Satsningarna på byggande av offentliga byggnader i trä ökar användningen av trä också inom den privata sektorn, eftersom kunnandet på området stärks och de ökade byggvolymerna även håller kostnaderna nere. Genom att välja att bygga i trä kan de offentliga aktörerna också använda de gemensamma medlen till att uppnå samhälleliga mål: att minska klimatutsläppen genom att binda koldioxid i byggnadsbeståndet samt att stödja landets ekonomi genom att använda inhemskt material och lokal kompetens.

Statsrådets gemensamma åtgärdsprogram för träbyggande, som leds av miljöministeriet, har formulerat målen i samarbete med olika intressegrupper. Arbetet fortsätter genom att man härnäst sätter upp mål för enskilda landskap och kommuner. Arbetet mot målen kommer att följas upp noggrant, och de bygglov som beviljas används som mätare i uppföljningen. Miljöministeriet kommer i slutet av innevarande regeringsperiod, år 2023, att publicera en mer omfattande statistisk studie av det offentliga byggandet i trä.

”Jag hoppas att det också i Finland blir allt vanligare att betrakta trä som ett möjligt primärt byggnadsmaterial. Den offentliga sektorn kan föregå med gott exempel och leda hela byggbranschen mot en effektivare materialanvändning och minskat koldioxidavtryck”, säger Petri Heino, programchef för programmet för träbyggande.

Staten stöder kommunerna i att uppnå målen. Programmet för träbyggande erbjuder offentliga byggherrar stöd och verktyg, såsom understöd, handledningar, utbildningar, exempel på lyckade projekt samt möjligheter att nätverka.
Även det offentliga bostadsbyggandet påskyndas, till exempel genom att ARA beviljar höjda startbidrag för träbyggnader. Inom de områden som omfattas av avtal om markanvändning, boende och trafik (MBT-avtal) är höjningen av bidraget 5 000 euro per bostad. Nu beviljas också stöd för områden utanför MBT-områdena. Stödbeloppet är då 2 000 euro när byggnaden har trästomme.

Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering 2019 innehåller klara riktlinjer för träbyggandet. Målet är att fördubbla användningen av trä som byggnadsmaterial under regeringsperioden, att ställa upp mål för träbyggande inom det offentliga byggandet samt att bidra till ökat kunnande och utveckla hela värdekedjan.

Mer information
Timo Juurikkala, ministerns specialmedarbetare, tfn 040 555 4013, timo.juurikkala@ym.fi

Petri Heino, programchef för programmet för träbyggande, tfn 0295 250 203, petri.heino@ym.fi

 

Pressmeddelande 8.9.2020, miljöministeriet