Sockerbetsodlingen i Finland bör tryggas också i exceptionella situationer

Nyheter - Publicerad 9.2.2022

Det ekonomiska läget inom jordbruket och den inhemska livsmedelsproduktionen har spetsats till under de senaste månaderna, och osäkerheten präglar besluten om odling under den kommande växtperioden. När det gäller fortsatt sockerbetsodling i framtiden hör riskerna i synnerhet samman med den drastiska ökningen av kostnader inom produktionen av specialgrödor. De olika parterna i förädlingskedjan för socker söker marknadsorienterade lösningar på det problemet. Möjligheterna att säkerställa fortsatt odling av sockerbetor också med hjälp av stödinstrument har utretts i brådskande ordning.

Det höga energipriset har också en direkt inverkan på transportkostnaderna för sockerbetor, som är mycket viktiga med tanke på försörjningsberedskapen. Samtidigt bör odlingen av sockerbetor tryggas i en sådan omfattning att det säkerställs att Finlands enda sockerfabrik har tillgång till råvara och kan bedriva sin verksamhet. I denna exceptionella situation har det inletts beredning vid jord- och skogsbruksministeriet för att rikta en tilläggssatsning av engångsnatur till det nationella transportstödet för sockerbeta i fråga om odlingskontrakt för 2022. Av de nationella stödinstrument och EU-stödinstrument för sockerbetor som står till förfogande är transportstödet i den här situationen det mest ändamålsenliga med tanke på både fördelningen av stödet och effektiviteten i administrationen.

Riktade stöd för sockerbeta betalas i slutet av detta år och i början av nästa år på basis av odlingskontrakten och den faktiska odlingen 2022. I denna akuta situation är det inte möjligt att bereda och införa helt nya stödinstrument i helheten av jordbrukarstöd.

Grundprinciperna för transportstödet förblir oförändrade i år, men vid den fortsatta beredningen kommer man att titta på om den exceptionella situationen medför behov av att justera stödet till exempel ur regionalt perspektiv. Transportstöd kan betalas i form av de minimis-stöd till ett belopp av högst 20 000 euro per stödmottagare under perioder på tre år. Det totala beloppet av tilläggsfinansieringen av engångsnatur kommer vid den fortsatta beredningen att dimensioneras så att den ger säkerhet för de odlingsbeslut som gårdarna för närvarande fattar för växtperioden 2022.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä betonar vikten av att försörjningsberedskapen och den finländska sockerproduktionen tryggas med alla medel och i alla situationer. ”I den här svåra situationen behövs målmedvetna och effektiva åtgärder såväl i själva produktionskedjan som i stödpolitiken”, säger Leppä.

Mer information:

Arja-Leena Kirvesniemi, lantbruksråd, tfn 0295 162 191, fornamn.efternamn@gov.fi
Minna-Mari Kaila, avdelningschef, tfn 0295 162 013, fornamn.efternamn@gov.fi
Martti Patjas, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 474, fornamn.efternamn@gov.fi

Pressmeddelande från Jord- och skogsbruksministeriet 9.2.2022


Taggar: jordbruk, maatalous