Statens stöder privata skogsägares skogsvård och skogsförbättring med 38,4 miljoner euro 2024

Nyheter - Publicerad 25.4.2024

Vid sitt sammanträde den 25 april förordade statsrådets finansutskott en bevillningsfullmakt och anslag till Finlands skogscentral för tryggande av en hållbar virkesproduktion. Jord- och skogsbruksministeriet har i dag fattat ett fördelningsbeslut enligt vilket Finlands skogscentral kan bevilja privata skogsägare finansiering för skogsvård och skogsförbättring.

Finlands skogscentral fattar med stöd av lagen om ett temporärt incitamentsystem för skogsbruket beslut om finansiering till privata skogsägare inom ramen för den gällande bevillningsfullmakten. År 2024 uppgår bevillningsfullmakten till 15,0 miljoner euro. Med detta belopp kan Finlands skogscentral fatta nya beslut om finansiering av vitaliseringsgödsling, planer för vård av torvmarksskog, vattenskyddsåtgärder i torvmarksskog och byggande av dikesrenar och skogsvägar.

Finlands skogscentral har i år totalt 38,4 miljoner euro till sitt förfogande för utbetalning av stöd för skogsvård och skogsförbättring. Med anslaget ska det genomföras vård av plantbestånd och ungskog på uppskattningsvis 115 000 hektar, vitaliseringsgödsling på 10 000 hektar, vård av torvmarksskog på 11 700 hektar, grundlig förbättring av 210 km skogsvägar och byggande av 20 km nya skogsvägar.

I och med att lagen om ett temporärt incitamentsystem för skogsbruket trädde i kraft har användningen av bevillningsfullmakt ändrats.

”Man måste inte längre ansöka om finansiering innan man börjar genomföra projekt för vård av plantbestånd och ungskog. Därför är bevillningsfullmakten som anvisats skogscentralen mindre än tidigare år. Också anslaget för utbetalningar är mindre”, konstaterar forstrådet Niina Riissanen vid jord- och skogsbruksministeriet.

Fördelningsbeslutet hänför sig till moment 30.40.44 (stöd för tryggande av en hållbar virkesproduktion) i statsbudgeten för 2024.

Ytterligare information:

Niina Riissanen
forstråd, jord- och skogsbruksministeriet
förnamn.efternamn@gov.fi
029 516 2339

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 25.4.2024