Statsrådet antog nationell plan för anpassning till klimatförändringar

Nyheter - Publicerad 16.12.2022

Den 15 december 2022 godkände statsrådet en redogörelse om den nationella planen för anpassning till klimatförändringar och överlämnade den till riksdagen. Planen sträcker sig till 2030 och innehåller de centrala mål och åtgärder genom vilka Finland ska förbereda sig för och anpassa sig till ett förändrat klimat och dess konsekvenser.

Anpassningsplanen stärker hanteringen av klimatrisker och samhällets klimatresiliens. I planen stakas det ut mål för beredskapen för och anpassningen till klimatförändringarna samt politiska åtgärder för att uppnå målen.

”Klimatförändringarna och effekterna av dem syns också hos oss i Finland. Planens vision, välbefinnande och säkerhet i ett föränderligt klimat, och de mål och åtgärder som leder dit är ett svar på de utmaningar som klimatförändringarna medför. Jag vill tacka alla som deltagit i beredningen för ett mycket gott samarbete, som bådar gott för genomförandet av planen”, konstaterar jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio, som har lett beredningsarbetet.

Planens mål har delats in i teman, till exempel övergripande säkerhet och försörjningsberedskap, livsmedels- och näringstrygghet, infrastruktur och byggd miljö, naturresurser och biologisk mångfald samt kulturarv och kulturmiljö. I planen ingår också mål och åtgärder för att stärka hanteringen av riskerna för torka och beredskapen för negativa hälsoeffekter av värmeböljor. En stor del av målen och åtgärderna är riksomfattande och tvärsektoriella, eftersom beredskapen för och anpassningen till klimatförändringarna förutsätter åtgärder inom alla samhällssektorer.

Planen omfattar också internationellt samarbete och stärkande av anpassningsåtgärderna på regional och kommunal nivå. Dessutom innehåller planen ett flertal tvärsektoriella åtgärder, såsom att stärka kunskapsunderlaget och utnyttjandet av det, stärka kommunikationen och växelverkan samt utveckla uppföljningen av anpassningen till klimatförändringarna.

Planen har tagits fram genom samarbete och dialog

Planen är en del av det nationella planeringssystemet för klimatpolitiken enligt klimatlagen och bidrar till uppfyllelsen av Europeiska unionens klimatmål och det nationella genomförandet av den europeiska klimatlagen. Riksdagen ska nu ta ställning till den nationella planen för anpassning till klimatförändringar.

Planen har beretts under ledning av jord- och skogsbruksministeriet, i brett samarbete med åtta andra ministerier. Arbetet stöddes av ett expertsekretariat bestående av experter från forskningsinstitut och olika myndigheter. Vid beredningen fördes också bred dialog med forskarsamhället och andra berörda grupper.

Ett förslag till plan var på remiss från den 14 september till den 14 oktober 2022. De remissvar som lämnades beaktades i stor grad när planen färdigställdes. Ett sammandrag av remissvaren, utredningar som användes som bakgrundsmaterial och annat väsentligt beredningsmaterial kommer att publiceras på jord- och skogsbruksministeriets webbplats i början av 2023.

Arbetet med att genomföra planen inleds i början av 2023. Även vid genomförandet är ett brett samarbete av avgörande betydelse för att målen ska nås.

Förslag till redogörelse (på finska)
Statsrådets allmänna sammanträde 15.12.2022: Statsrådets redogörelse om den nationella planen för anpassning till klimatförändringar till 2030 (på finska)

Mer information:

Kirsi Mäkinen
konsultativ tjänsteman
tfn 0295 162 104

Karoliina Pilli-Sihvola
specialsakkunnig
tfn 0295 162 100

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(a)gov.fi.

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 16.12.2022


Taggar: klimat