Statsrådet godkände lagförslaget om Tykö nationalpark

Nyheter - Publicerad 4.7.2014

Statsrådet godkände idag överlämnandet av lagförslaget om Tykö nationalpark i Salo till riksdagen. I lagförslaget föreslås att en nationalpark på 3 370 hektar inrättas i Salo stad i landskapet Egentliga Finland. Flera lokala aktörer har föreslagit att en nationalpark skulle inrättas.

Genom att inrätta en nationalpark skulle man skydda ett ödemarksområde med stor biologisk mångfald som bevarats i Egentliga Finlands kulturlandskap, samt genomföra Natura 2000-områdets skyddsmål i Teijos höglandsområde. Därtill skulle nationalparken främja förverkligandet av de för Forststyrelsen uppställda målen i skogarnas mångfaldsprogram METSO.

Områdets naturvärden är betydande och omfattar särskilt bergssluttningar och klippkrön, ändmoräner, källor, olika typer av kärr och lundar. Artmångfalden är stor, vilket märks i det stora antalet arter som klassats som hotade eller nära hotade; i området har påträffats bl.a. 24 hotade och 25 nära hotade arter. I parken skulle även ingå värdefulla kulturarv, såsom Kirjakkala bruksmiljö.

”Teijo nationalparksområde är ett viktigt och fint tillägg till vårt nätverk av nationalparker. Områdets mångfald, Mathildedals kulturlandskap samt närheten till Skärgårdshavets nationalpark bildar en helhet, som inte existerar någon annanstans”, gläder sig miljöminister Ville Niinistö.

Området som föreslås bli nationalpark är i sin helhet i statlig ägo. Dess kärna består av Tykö strövområde på 2 300 hektar och Hamarijärvi och Punassuo skyddsområden på sammanlagt ca 700 hektar. Strövområdet och de skogsområden som för närvarande sköts som ekonomiskog skulle överföras från Forststyrelsens ekonomiskogar till naturtjänsterna, varvid skogarna inte längre skulle huggas. Hyggena var en central orsak till att flera lokala aktörer framförde ett förslag till miljöministeriet om inrättande av en nationalpark.

I lagförslaget föreslås att jakten inom nationalparken främst skulle regleras enligt naturvårdslagen. Det skulle alltså inte vara tillåtet att bedriva jakt i området, men det skulle vara tillåtet att driva älg med tillstånd från Forststyrelsen. Därtill skulle Forststyrelsen, utan att äventyra övrig användning av området, kunna tillåta jakt på älg och vitsvanshjort från den 15 oktober till den 31 december i syfte att förebygga hot mot vägtrafiken eller jord- och skogsbruket. Forststyrelsen och jaktföreningarna i området skulle gemensamt följa upp viltbeståndens utveckling och överenskomma om det årliga jaktbehovet. Samtidigt skulle man överenskomma närmare om de platser, där man på bästa sätt kunde garantera förverkligandet av en trygg jakt utan att störa övrig rekreationsanvändning. Med det föreslagna förfarandet strävar man till att minimera olycksriskerna p.g.a. hjortdjur i området.

Enligt lagförslaget skulle rekreationsfisket som grundar sig på plantering av regnbågslax få fortsätta i Matildasjön. Det skulle också vara möjligt att senare ersätta all regnbågslax med någon inhemsk fiskart.

”Den kommande nationalparken i Tykö i Salo har strålande chanser att bli en favorit bland både inhemska och utländska turister. Den innebär också en betydande vitamininjektion för hela Saloregionen. Salo stad, områdets turistföretagare och flera lokala aktörer har aktivt arbetat för grundandet av nationalparken”, säger minister Niinistö.

Lagen om nationalparken föreslås vinna laga kraft snarast möjligt efter att den godkänts och stadfästs.

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Tykö nationalpark (på finska, pdf)

Ytterligare information:

miljöråd Jukka-Pekka Flander, miljöministeriet, tfn 0295 250 064, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

miljöministerns specialmedarbetare Emma Kari, miljöministeriet, tfn 0295 250 076, fornamn.efternamn@ymparisto.fi