Statsrådets principbeslut om främjande av cirkulär ekonomi bereds – vi ber om utlåtanden om förslaget

Nyheter - Publicerad 8.2.2021

Miljöministeriet och arbets- och näringsministeriet begär utlåtanden om statsrådets förslag till principbeslut om ett program för främjande av cirkulär ekonomi. Målet är att genom cirkulär ekonomi begränsa överkonsumtionen av naturresurser, klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald samt att stärka ekonomin och sysselsättningen.

I förslaget till principbeslut fastställs de viktigaste åtgärder som ministerierna förbinder sig att vidta åren 2021–2024. Exempel på åtgärder:

  • Incitament för cirkulär ekonomi: Vi utvecklar incitament, såsom beskattning som stöder sparsam användning av naturresurser, minskar koldioxidutsläppen och främjar en ökad användning av servicemodeller för cirkulär ekonomi. Vi ökar de koldioxidsnåla lösningar inom cirkulär ekonomi bl.a. när det gäller byggande inom den offentliga sektorn, energi- och infrastrukturprojekt samt upphandling av tjänster.
  • Marknaden för cirkulär ekonomi: Vi främjar en starkare marknad för återvunnet material och hjälper allmänheten att hitta tjänster som omfattas av cirkulär ekonomi och gör dem mer attraktiva.
  • Cirkulär ekonomi inom de centrala sektorerna: Vi ingår frivilliga avtal med företag, kommuner och andra aktörer för att minska användningen av naturresurser. Vi inrättar ett ”nationellt kompetensnätverk” för att stödja kommunernas och de regionala ekosystemens arbete för att främja ett kolneutralt kretsloppsekonomiskt samhälle.
  • Innovationer, digitalisering och kompetens inom cirkulär ekonomi: Vi främjar digitala lösningar som stöder cirkulär ekonomi. Vi integrerar kunnandet i cirkulär ekonomi i utbildningssystemet och arbetslivskompetensen.
  • Utrikespolitiken i fråga om cirkulär ekonomi som stöd för målen för hållbar utveckling: Vi främjar den globala övergången till cirkulär ekonomi genom att stödja övergången till cirkulär ekonomi i utvecklingsländer, genom att aktivt delta i den globala alliansen för cirkulär ekonomi samt i diskussionen om en global naturresurskonvention.

Förslaget till principbeslut baserar sig på en vision enligt vilken Finlands ekonomi ska bygga på ett koldioxidneutralt kretsloppssamhälle 2035. Enligt förslaget ska förbrukningen av icke-förnybara naturresurser minska, och en hållbar användning av förnybara naturresurser kan öka så att den totala inhemska förbrukningen av primära råvaror 2035 inte överstiger 2015 års nivå. Målet omfattar inte de naturresurser som används för tillverkning av exportprodukter. Resursproduktiviteten bör fördubblas före 2035 jämfört med situationen 2015. Dessutom måste graden av cirkulär ekonomi för material fördubblas före 2035.

Den arbetsgrupp som utarbetade förslaget till strategiskt program för cirkulär ekonomi lade i januari fram de mål och metoder som ska göra cirkulär ekonomi till en ny grund för den finländska ekonomin före 2035. Arbetsgruppens förslag till strategiskt program för cirkulär ekonomi innehöll rekommendationer och 41 åtgärdsförslag.

Utlåtandena ska lämnas in senast den 8 mars 2021 kl 16.

Ytterligare information:

Miljöministeriet: specialsakkunnig Heikki Sorasahi, tfn 029 525 0165, heikki.sorasahi@ym.fi

Arbets- och näringsministeriet: specialsakkunnig Sari Tasa, tfn 029 504 8242, sari.tasa@tem.fi

Pressmeddelande från Finlands Arbets- och näringsministeriet och Miljöministeriet 8.2.2021