Styrgrupp har tillsatts för att bereda den landsbygdspolitiska redogörelsen

Nyheter - Publicerad 22.12.2023

Jord- och skogsbruksministeriet har idag tillsatt en styrgrupp med uppgift att bereda statsrådets landsbygdspolitiska redogörelse och den förvaltningsövergripande genomförandeplan som hör samman med redogörelsen. Styrgruppens mandatperiod pågår fram till den 31 mars 2027.

Statsrådets landsbygdspolitiska redogörelse utarbetas i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering. Den föregående landsbygdspolitiska redogörelsen publicerade 2009 och den första redogörelsen 1993.

Redogörelsen fastställer statsrådets långsiktiga vision för landsbygden samt mål och förvaltningsövergripande åtgärder för att förnya livskraften på landsbygden och i skärgården, främja förutsättningarna för boende, tjänster, infrastruktur, företagande och medborgarverksamhet i dessa områden samt stärka den övergripande säkerheten i det finländska samhället. Redogörelsen främjar samstämmigheten och träffsäkerheten i politiken kring landsbygds- och skärgårdsområdena samt främjar genomförandet och utvecklingen av den platsbaserade politiken.

I redogörelsen definieras landsbygds- och skärgårdsområden utifrån de områdesindelningar baserade på geografisk data som utarbetats i den nationella klassificeringen av stads- och landsbygdsområden (Finlands miljöcentral 2020) och den nationella skärgårdstypologin (Finlands miljöcentral 2020). Till dessa områdesindelningar kan man foga olika administrativa avgränsningar, till exempel klassificering på kommunnivå.

Av Finlands areal är cirka 95 procent landsbygd, 68 procent glesbygd och 15 procent skärgårdsområde. I landsbygds- och skärgårdsområdena finns nästan 1,5 miljoner stadigvarande bosatta personer och drygt 2,9 miljoner deltidsbosatta. På landsbygden finns 35 procent av verksamhetsställena för vårt lands företag och 68 procent av varuexporten baserar sig på råvaror och produkter som fås från landsbygden. Därtill utgör bioekonomin 16 procent av bruttonationalprodukten.

Styrgruppen har till uppgift att svara för den förvaltningsövergripande samordningen i anslutning till utarbetandet av den landsbygdspolitiska redogörelsen.

Till ordförande för styrgruppen utnämndes Minna-Mari Kaila, avdelningschef  vid jord- och skogsbruksministeriet och till vice ordförande Taina Vesanto, lantbruksråd och Sanna Sihvola, konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet.

Övriga medlemmar:

Markku Hassinen, biträdande chef, Gränsbevakningsväsendet, inrikesministeriet
(Pasi Ryynänen, enhetschef)
Sanna Poutiainen, enhetsdirektör, försvarsministeriet
(Janne Torvinen, överinspektör)
Anne-Marie Välikangas, finansråd, finansministeriet
(Jyri Inha, lagstiftningsråd)
Kirsi Kaunisharju, kulturråd, undervisnings- och kulturministeriet
(Erno Hyvönen, projektplanerare)
Satu Kaskinen, specialsakkunnig, kommunikationsministeriet
(Tiia Orjasniemi, konsultativ tjänsteman)
Petra Stenfors, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet
(Mikko Härkönen, konsultativ tjänsteman)
Antti Kuopila, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet
Sonja Pyykkönen, miljöråd, miljöministeriet
(Johanna Helkimo, specialsakkunnig)

Nyhet från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 22.12.2023


Taggar: landsbygd, mat