Uppdateringen av de sektorspecifika färdplanerna för koldioxidsnålhet har inletts

Nyheter - Publicerad 4.12.2023

Arbets- och näringsministeriet har tillsammans med sektorerna inlett arbetet med att uppdatera färdplanerna för koldioxidsnålhet. Under förra regeringsperioden utarbetade 13 sektorer egna färdplaner som beskriver olika sektorers vägar mot koldioxidsnålhet. Ett genomförande som utgår från sektorerna gör det lättare att säkerställa att färdplanerna är sådana som företagen inom branschen kan ta till sig och genuint förbinda sig till.

I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpo uppdateras färdplanerna för koldioxidsnålhet, som blev klara 2020, så att de motsvarar den förändrade omvärlden och den tekniska utvecklingen till den del det är nödvändigt. Sektorerna har också denna gång entusiastiskt tagit tag i arbetet med färdplanen. Målet är att uppdateringarna i huvudsak ska vara klara före sommaren 2024.

”De uppdaterade färdplanerna hjälper oss att uppnå utsläppsminskningsmålen. Sektorernas synpunkter och insatser är oersättliga i detta arbete. Vi värdesätter detta deltagande och engagemang”, betonar miljö- och klimatminister Kai Mykkänen.

Förändringarna i företagens verksamhetsmiljö talar för behovet av uppdatering. Även nya informationsbehov har konstaterats särskilt med tanke på försörjningsberedskapen, kompetensbehoven och tillgången på kritiska råvaror.

Färdplanerna för koldioxidsnålhet ger statsförvaltningen uppskattningar om den förväntade utvecklingen inom sektorerna och stöder den politiska beredningen. De är även ett sätt att få en bättre uppfattning om skalan på, kostnaderna för och förutsättningarna för åtgärder som behövs samt att öka medvetenheten om de möjligheter som klimatneutralitetsmålet skapar.

Färdplanerna för koldioxidsnålhet är ett internationellt unikt sätt att föra en dialog mellan näringslivet och statsförvaltningen och främjar samtidigt målet om klimatneutralitet enligt Finlands klimatlag.

Gemensam insats, gemensam nytta – klart till sommaren 2024

Arbetet med koldioxidsnålhet baserar sig på sektorernas och företagens frivillighet. Olika sektorer har inlett sin diskussion om uppdateringsarbetet. Arbetet baserar sig på principen att vars och ens sektor bäst känner till sin sektor, och de informationsbehov som de själva har konstaterat styr uppdateringen av färdplanerna.

Arbetet med att uppdatera färdplanen främjar dialogen inom sektorn, påskyndar samarbetet mellan sektorerna för att lösa hållbarhetsutmaningarna och stöder ministeriernas politiska beredning.

Målet är att de uppdaterade färdplanerna ska vara klara våren 2024 för att de även ska kunna utnyttjas i det strategiarbete som utförs under ledning av arbets- och näringsministeriet, särskilt vid beredningen av energi- och klimatstrategin och den industripolitiska strategin.

Uppdateringsarbetet framskrider i nära samarbete mellan företrädare för statsförvaltningen och sektorerna. De sektorer som deltog förra gången har fått statsförvaltningens anvisningar och önskemål om uppdateringsarbetet. Arbets- och näringsministeriet välkomnar dock också nya sektorer som vill utarbeta egna färdplaner för koldioxidsnålhet som en del av det projekt som samordnas av ministeriet.

Ytterligare information:
Juhani Tirkkonen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 062 140
Saana Takamäki, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 286
Antti Valle, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 060 140

Arbets- och näringsministeriet pressmeddelande 1.12.2023