Totalt 24 ansökningar om stora demonstrationsprojekt för ny energiteknik samt investeringar som påskyndar slopandet av stenkol

Nyheter - Publicerad 11.3.2021

Arbets- och näringsministeriet har genom två ansökningar om investeringsstöd fått sammanlagt 24 projektansökningar. I ansökningarna söks stöd för innovativa framtida energilösningar som främjar koldioxidsnålhet och minskar växthusgasutsläppen samt för projekt som påskyndar slopandet av energianvändningen av stenkol.

Av ansökningarna gäller 22 stora demonstrationsprojekt och i dem söks sammanlagt 297 miljoner euro i stöd. För två projekt som snabbt syftar till att användningen av stenkol slopas söks sammanlagt 18,6 miljoner euro i stöd.

Utöver de nya ansökningarna behandlas i denna ansökningsomgång också ansökningar som mottagits tidigare och för vilka beslut ännu inte har fattats. Enligt ministeriets bedömning kan beslut om projekt för slopande av stenkol fattas i vår och beslut om stöd för demonstrationsprojekt hösten 2021.

– Utbudet bland de ansökningar som ministeriet mottagit visar att företag och sammanslutningar har en vilja att hitta en väg mot hållbara energilösningar. Rena tekniker och bioekonomi innebär en riktning som skapar sysselsättande och ny tillväxt i olika delar av Finland, konstaterar näringsminister Mika Lintilä.

 Totalt 22 ansökningar om stora demonstrationsprojekt för ny energiteknik

Arbets- och näringsministeriet fick inom utsatt tid 22 ansökningar om investeringsstöd för projekt inom ny energiteknik och om stora demonstrationsprojekt för 2021.

En förteckning över de nya ansökningar som lämnats in till ministeriet finns under denna länk  (på finska).

Med stora demonstrationsprojekt avses projekt för ny energiteknik vars investeringskostnader uppgår till minst fem miljoner euro. Stödet är avsett för framtida energilösningar som stöder att de nationella mål och EU-mål som ställts upp för 2030 ska nås.

Stöd kunde sökas i tre olika kategorier: 1) förnybara drivmedel inkl. elbränslen, 2) annan värmeproduktion än sådan som baserar sig på förbränning och 3) andra stora demonstrationsprojekt för ny energiteknik.

I statsbudgeten för 2021 har 60 miljoner euro reserverats för detta ändamål. I november 2020 beviljade arbets- och näringsministeriet av anslaget för fjolåret 33,2 miljoner euro för sju demonstrationsprojekt. Tre av dem gäller användning av biogas som drivmedel för fordon, ett av projekten värmeproduktion med biogas och de övriga tre projekten jord- eller bergvärme, förädling av biometanol som lämpar sig som drivmedel för fordon och värmepumpteknik.

Två nya ansökningar om projekt för slopandet av stenkol senast 2025

Arbets- och näringsministeriet har också tagit emot två nya ansökningar om investeringsstöd för projekt som ersätter energianvändningen av stenkol. Dessa ansökningar från Fortum Power and Heat Oy (värmepumpsanläggning i Kera och Datacentralsprojektet LTO) hänför sig till slopandet av stenkol inom fjärrvärmeproduktionen i Esbo. Dessutom behandlas i år också de ansökningar om vilka beslut inte fattades i fjol.

Det har reserverats sammanlagt 90 miljoner euro i finansiering för investeringsstödet 2020–2022. Arbets- och näringsministeriet beviljade i december 2020 sammanlagt 7,7 miljoner euro för fyra projekt där teknik som baserar sig på annat än förbränning vid produktion av fjärrvärme tas i bruk i Åbo, Esbo och Vasa.

Stödet är avsett som ett investeringsincitament för företag och sammanslutningar som snabbt avstår från användningen av kol som energikälla, såsom kommuner. Målet är att så många produktionsanläggningar som möjligt som använder stenkol ska ersättas redan före utgången av 2025, i synnerhet genom lösningar där annan teknik än sådan som baserar sig på förbränning används. Användningen av kol som bränsle vid el- eller värmeproduktion förbjuds från och med den 1 maj 2029.

Ytterligare information:
Pekka Grönlund, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4815
Antti Siika-aho, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 575 4118

Pressmeddelande från Finlands Arbets- och näringsministeriet 10.3.2021