Träelementföretagens omsättning och personalstyrka har ökat betydligt på fem år

Nyheter - Publicerad 29.6.2020

Omsättningen och antalet anställda hos företagen inom träelementbranschen har tydligt ökat under de senaste åren. Företagen planerade att investera i produktionen under de närmaste åren. Det upp-levdes finnas ett klart behov av att öka kapaciteten – många företag förutspår att marknadsefterfrå-gan överstiger den nuvarande produktionskapaciteten.

Den översikt över industriellt träbyggande som publicerades den 24 juni 2020 utredde nuläget inom träbyggandet och förändringarna i omvärlden ur perspektivet för de företag som tillverkar träelement.

En stor del av företagen i branschen har grundats under 2010-talet och de flesta är små och medelstora företag. Flest företag finns i Norra Österbotten. För närvarande satsar företagen inom branschen på hemmamarknaden, där de ser en tydlig ökning av efterfrågan. Det upplevdes som aktuellt att öka exporten om några år. Som de mest potentiella exportmålen för träelement såg företagen Sverige och Norge där träbyggandet utvecklas i snabb takt.

Målen för klimatneutralitet påskyndar utvecklingen av träbyggandet

Inom småhusbyggandet har användningen av trä i Finland långa traditioner, men i större objekt har trä använts relativt lite som stommaterial. Målen för att uppnå klimatneutralitet och åtgärderna för att bekämpa klimatförändringen främjar en ökad användning av trä i större utsträckning inom hela byggsektorn.

Översikten har gjorts före coronaepidemin. Effekterna av coronaepidemin inom trävaruindustrin har hittills varit störst inom exporten, även om det allmänna ekonomiska läget också påverkar byggandet. Volymen av träbyggandet väntas dock öka under de närmaste åren. Trots coronaepidemin är innehållet i översikten fortfarande aktuellt.

Den företagsgrupp som granskas i översikten består av cirka 30 företag och har begränsats till tillverkare av träelement. De erbjuder produkter och lösningar för så kallat storskaligt byggande, såsom höghus, offentligt byggande och hallar. Uppgifterna har samlats in från intervjuer med företag och kompletterats med statistiska analyser.

En infograf och nyckeltal för trävarubranschen finns nu också tillgängliga via länkarna nedan. De berättar bland annat om branschens struktur, värdet av exporten och de viktigaste exportländerna.

Ytterligare information:
Inkariina Sipiläinen, branschchef (moderskapsledig), tfn 040 635 2235
Tapani Kiiskinen, branschchef, NTM-centralen i Kajanaland, tfn 050 395 5083,
tapani.kiiskinen(at)ely-keskus.fi
Reima Sutinen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 2108
Katri Lehtonen, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4926, katri.lehtonen(at)tem.fi

Översikt över det industriella träbyggandet (på finska)
Nyckeltal och infografik för trävarubranschen (på finska)

Pressmeddelande från arbets- och näringsministeriet 29.6.2020


Taggar: nyheter