Undersökning: Finlands nycklar till den gröna omställningen: prislapp på utsläpp, sund konkurrens och långsiktiga investeringar

Nyheter - Publicerad 4.12.2023

För att Finland ska lyckas i den gröna omställningen krävs en effektivare prissättning och reglering av koldioxidutsläppen, främjande av konkurrens inom branscherna för grön teknik och en långsiktig investeringsstrategi. Enligt en färsk undersökning måste Finland också delta i det internationella samarbetet för att förhindra koldioxidläckage och se till att det i framtiden finns tillräckligt med kompetent grön arbetskraft. Vilken inverkan förändringen har på produktiviteten bör identifieras när beslut om politiska åtgärder fattas.

Finland har som mål att bli ett fossilfritt välfärdssamhälle och klimatneutralt senast 2035. Den gröna omställningen har redan börjat, och i takt med att det blir vanligare med en allt strängare utsläppsreglering betonas dess inverkan på både ekonomin och samhället.

Vilken inverkan den gröna omställningen har på Finlands ekonomi beror på komplexa relationer mellan miljöbestämmelser, strukturella förändringar och produktivitet. Bedömningen framgår av den i dag publicerade undersökningen ”Transition to carbon neutrality: Implications for productivity, competitiveness and investments” och en Policy Brief-översikt som utarbetats utifrån den. I undersökningen genomförd av Näringslivets forskningsinstitut Etla har man särskilt undersökt vilken inverkan omställningen till klimatneutralitet har på konkurrenskraften och produktiviteten.

För att Finland ska vara framgångsrikt i den gröna omställningen förutsätts enligt undersökningen att koldioxidutsläppen prissätts mer effektiv och att konkurrens inom branscher för grön teknik främjas. Genom politiska åtgärder bör man säkerställa en långsiktig investeringsstrategi, en tydlig miljöpolitik och en stark satsning på forskning i grön teknik.

Eftersom klimatförändringarna är en global utmaning bör Finland också delta aktivt i det internationella samarbetet för att förhindra koldioxidläckage inom den internationella handeln och satsa på kompetent grön arbetskraft. Tillgången på arbetskraft kan påverkas både genom utbildningspolitiska lösningar och genom att främja livslångt lärande och arbetskraftsinvandring.

Förändringens inverkan på produktiviteten bör identifieras

Strukturomvandlingen inom den gröna omställningen spelade en viktig roll i produktivitetstillväxten i Finland åren 2000–2019. Den gröna produktivitetstillväxten var positiv särskilt under de sista åren av perioden, men produktivitetstillväxten för företag som fortsätter sin verksamhet har dock varit svag. Forskarna menar att man i framtiden i de företag som fortsätter och de som redan finns på marknaden bör sträva efter att samtidigt både förbättra produktiviteten och minska utsläppen.

Finlands åtagande för det fastställda klimatneutralitetsmålet har medfört både utmaningar och möjligheter för branschen, konstaterar Natalia Kuosmanen, forskningschef vid Etla och ansvarig för undersökningen.

”Genom att identifiera hur den strukturomvandling som den gröna omställningen medför står i växelverkan med produktiviteten kan Finland också potentiellt öka sin ekonomiska tillväxt. Genom att vidta välövervägda åtgärder, som långsiktiga investeringar, kan med andra ord Finlands produktivitet och ekonomiska tillväxt öka samtidigt som vi går mot målet för klimatneutralitet”, säger Kuosmanen.

Strukturella förändringar inom den gröna omställningen har en stark koppling till företagens produktivitet och konkurrenskraft. Företagen kan till exempel bli tvungna att bedöma om det är värt att investera i Finland eller om det är bättre att flytta produktionen till länder med mindre sträng utsläppsreglering. På detta sätt kan lösningarna påverka strukturerna för hela branscher. Natalia Kuosmanen på Etla påpekar att orsakssambandet mellan strukturomvandling och produktivitet inte är enkelriktat, vilket är viktigt att komma ihåg vid beredning och beslutsfattande av politiska åtgärder.

Forskarna föreslår offentligt stöd för gröna investeringar, eftersom innovation och marknadsföring av ny teknik är svårt och kostsamt.

Undersökningen ingår i verkställandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2022.

Mer information: Natalia Kuosmanen, forskningschef, Etla, tfn 045 163 9660, natalia.kuosmanen@etla.fi

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt. Mer information: https://tietokayttoon.fi/sv

Arbets- och näringsministeriet pressmeddelande 4.12.2023