Arbetsgrupp och lagprojekt för att underlätta vindkraftsprojekt till havs

Nyheter - Publicerad 31.10.2023

Miljö- och klimatminister Kai Mykkänen har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda metoder för att främja havsbaserad vindkraft. Arbets- och näringsministeriet inleder också ett lagstiftningsprojekt som gäller regleringen av havsbaserad vindkraftsverksamhet inom Finlands ekonomiska zon. Genom åtgärderna genomförs målet i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpo att ambitiöst främja byggandet av havsbaserad vindkraft och förtydliga spelreglerna för vindkraftsprojekt till havs.

Arbetsgruppen ska utreda metoder för att skapa en konkurrensfördel för Finland i Östersjön

Arbetsgruppen ska utreda metoder med hjälp av vilka Finland kan skapa en konkurrensfördel i fråga om havsbaserad vindkraft i förhållande till andra Östersjöländer samt främja de andra målen som ställts upp för havsbaserad vindkraft i statsminister Orpos regeringsprogram. Arbetsgruppens mandatperiod är 24.10.2023–30.6.2024.

Ordförande för arbetsgruppen är ledande sakkunnig Outi Vilén och vice ordförande specialsakkunnig Olli Salo från arbets- och näringsministeriet. Gruppens övriga medlemmar kommer från jord- och skogsbruksministeriet, kommunikationsministeriet, försvarsministeriet, utrikesministeriet, finansministeriet, miljöministeriet, energiindustrin, Fingrid, Forststyrelsen, Finlands Kommunförbund, Finska vindkraftföreningen och landskapsförbunden.

Utgångspunkten är att havsbaserade vindkraftverk byggs på marknadsvillkor. Omfattande byggnad och ibruktagande av havsbaserad vindkraft förutsätter dock en tydlig och förutsägbar verksamhetsmiljö samt den infrastruktur som krävs för att bygga och underhålla dessa projekt. Havsbaserad vindkraft ska samordnas med annan havsrelaterad verksamhet för att minimera olägenheterna för andra verksamheter. Statliga och andra offentliga aktörer kan genom sina åtgärder främja att dessa förutsättningar uppfylls, och arbetsgruppen har som mål att samordna dessa åtgärder.

Lagprojektet ska förtydliga spelreglerna för vindkraftsutbyggandet inom Finlands ekonomiska zon

Arbets- och näringsministeriet har inlett ett lagstiftningsprojekt för att förtydliga spelreglerna för havsbaserad vindkraftsverksamhet inom Finlands ekonomiska zon. Syftet med lagen är att förtydliga regleringen så att särdragen hos havsbaserad vindkraft beaktas bättre än för närvarande. Avsikten är att bereda en ny lag om havsbaserad vindkraft inom Finlands ekonomiska zon. Lagens centrala innehåll kommer att bestå av en metod för att allokera områden mellan projektutvecklare samt tillstånd som med stöd av den nya lagen beviljas för vindkraftsprojekt till havs.

Målet är att överlämna ett lagförslag till riksdagen hösten 2024. Remissbehandlingen beräknas kunna inledas i maj-juni 2024.

Ministeriet önskar aktivt deltagande i beredningen av lagen – det första mötet för intresserade ordnas den 2 november

Arbets- och näringsministeriet ser fram emot aktivt deltagande i beredningen av lagen. Det första mötet för intresserade ordnas via Teams den 2 november klockan 14.30–15.30. Evenemangets språk är finska.

Anmäl dig till mötet senast den 31 oktober via denna länk

Ytterligare information:
Outi Vilén, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 016

Författare arbets- och näringsministeriet 23.10.2023