Understöd för projekt som främjar fiskerihushållningen

Nyheter - Publicerad 3.1.2022

Jord- och skogsbruksministeriet beviljar specialunderstöd för projekt som främjar fiskerihushållningen. Ansökningstiden är 3.1.–31.1.2022. Understöd kan erhållas av sammanslutningar och företag med rättshandlingsförmåga. Projektet måste förbättra hållbart nyttjande och hållbar vård av fiskevattnen.

Vid val av projekt prioriteras de projekt som i vid bemärkelse gagnar dem som betalar fiskevårdsavgift samt projekt som förverkligar målen i den nationella fiskvägsstrategin, i de artspecifika förvaltningsprogrammen och strategierna (nationell kräftstrategi medräknad) eller i strategin för utveckling av fritidsfiske. Projekt ska omfatta verksamhetsområdet för flera än en närings-, trafik- och miljöcentrals enhet för fiskerihushållning.

De specifika insatsområdena som gäller för ansökan år 2022:

  • Åtgärder som tryggar den biologiska mångfalden hos vilda fisk- och kräftbestånd (t.ex. uppföljningen och regleringen av fisket, åtgärder som tryggar fiskarnas naturliga livscykel)
  • Främjande av intresset för fritidsfiske
  • Fiskeövervakningen

Projekten kan löpa över ett eller flera år. Jord- och skogsbruksministeriet förbinder sig dock inte till fortsatt finansiering utan beslutet om stödet fattas årligen. Ansökningarna ska inlämnas till jord- och skogsbruksministeriets registratorskontor: kirjaamo@mmm.fi eller PB 30, 00023 Statsrådet.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

Specialsakkunnig Roni Selén, tel. 0295 162 462, roni.selen(at)gov.fi

Pressmeddelande från Jord- och skogsbruksministeriet 3.1.2022