Uppdaterad version av den nationella skogsstrategin fastställd av regeringen

Nyheter - Publicerad 21.2.2019

Regeringen fastställde i dag den uppdaterade nationella skogsstrategin som skogsrådet antog i december. Visionen och målen för strategin som för första gången godkändes 2015 är i princip oförändrade, men projektdelen har uppdaterats så att den ligger i linje med den förändrade omvärlden. Strategin lyfter nu tydligare fram de metoder som tryggar klimatsäkringen och skogsnaturens biologiska mångfald.

Strategin beskriver de prioriterade områdena för utvecklingen av skogsbranschen och de åtgärder som man ska koncentrera sig på under de närmaste åren när det gäller den gemensamma utvecklingen av branschen. Vissa av projekten i den ursprungliga strategin är redan klara och nu har de tagits fram nya, aktuella projekt.

De helt nya projekt som tagits in i strategin handlar om klimatsäkert skogsbruk, internationell skogspolitik och EU-påverkan samt träbaserade produkter. De genomgripande projekten fokuserar på digitalisering och ökad interaktiv och mångsidig kommunikation. Diversifiering av skogsvårdsmetoder, tryggande av den biologiska mångfalden, vattenskyddet och mångsidigare näringsverksamhet ingår nu i allt fler av projekten i strategin.

– Den uppdaterade skogsstrategin skapar förutsägbarhet och stabilitet i skogsbranschen och bidrar till värdeökningen inom hela branschen. Samtidigt framhäver uppdateringen skogsnaturens biologiska mångfald och klimatsäkringen i skogsanvändningen, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Målet är övergripande hållbar utveckling

Uppdateringen av strategin byggde på FN:s mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). Enligt agendan ska miljö, ekonomi och människor beaktas på ett balanserat sätt vid planeringen av politiska åtgärder. Strategin tar nu bättre hänsyn till också den ekologiska, sociala och kulturella hållbarheten.

Trots att skogstillväxten har ökat, är avverkningsmålet lika stort som år 2015. Det är dock betydligt mycket mindre än möjligheterna till hållbar avverkning med tanke på virkesproduktionen. En aktiv och hållbar skogsvård siktar också i fortsättningen till ökad skogstillväxt. Då är mängden råvaror tillräckligt stor för att täcka industrins behov och ersätta fossila råvaror och skogar kan fortfarande fungera som kolsänkor.

Klimatförändringen ökar risken för skogsskador. Därför fäster strategin särskild vikt vid beredskapen för klimatförändringen, till exempel genom att prioritera blandskog och bekämpa invasiva främmande arter. Man underbygger klimatpolitiken också genom att förbättra kunskapen om vården av kärrskogar, om utvecklingen av lagring och uppbindning av koldioxid samt om skogens och skogsvårdens effekter när det gäller att anpassa sig till klimatförändringen.

Mångfaldsprojekten handlar om naturvården i ekonomiskogar, METSO-programmet och bevarandet av skogsträdens genetiska resurser. I övrigt styrs skyddet av skogarnas mångfald av biodiversitetsstrategin som nu kompletteras av skogsstrategin. När biodiversitetsstrategin uppdateras, ska ändringarna beaktas även i skogsstrategins mål och åtgärder.

Att nå skogsstrategins mål kräver bland annat att finansieringen kanaliseras på ett rätt sätt. Forskning och utveckling, METSO-programmet och en mångsidig infrastruktur behöver i synnerhet medel.

Den nationella skogsstrategin 2025 som uppdaterats utifrån ett brett samarbete med intressegrupperna och flera samråd godkändes av skogsrådet i december 2018. Skogsrådet är ett organ tillsatt av statsrådet. Skogsrådet har till uppgift att bistå jord- och skogsbruksministeriet i vittsyftande och principiellt viktiga skogspolitiska frågor. Ytterligare ska rådet följa upp och bidra till att genomföra den nationella skogsstrategin och komma med förslag till att utveckla strategin. Rådets fyraåriga mandatperiod löper ut i juni. Uppdateringsarbetet inleddes våren 2018.

Uppdaterad version av den nationella skogsstrategin 2025

Ytterligare information:
Marja Kokkonen, forstråd, tfn 029 516 2444
Juha S. Niemelä, överdirektör, tfn 029 516 2009
Katja Matveinen, specialsakkunnig, tfn 029 516 2287 (ledig, på plats från och med 25.2.2019)
e-post: fornamn.efternamn@mmm.fi

Jord- och skogsbruksministeriet, 21.2.2019