Uppdateringar av förordningen om infrastruktur för främjande av eltrafik och för användning av biogas i trafiken

Nyheter - Publicerad 23.7.2020

Statsrådet utfärdade den 23 juli 2020 en uppdaterad förordning om infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas i trafiken 2018–2021. Stöd har beviljats sedan 2018. Syftet med stödet är att främja användningen av el och biogas i vägtrafiken genom att stöd beviljas för investeringar i utbyggnad av nätverket med laddnings- och gastankningsstationer.

Ett täckande nätverk av laddnings- och gastankningsstationer är en förutsättning för att eldrivna och gasdrivna fordon ska kunna bli vanligare. Genom infrastrukturstöd har man dessutom uppmuntrat företag att utveckla och införa ny teknik.

Stödet gäller investeringar i laddningspunkter för elbilar och gastankningsstationer. Stödet beviljas på basis av ett anbudsförfarande. Där har anbuden grupperats i fyra grupper där anbud som gäller investeringsprojekt konkurrerar sinsemellan.

Man vill precisera hur stödet riktas till projekt med bättre genomslag

Genom de ändringar som gjorts i statsrådets förordning eftersträvas en noggrannare inriktning av stödet på de effektivaste projekten. I synnerhet strävar man efter att förbättra täckningen för laddningsnätet för eltrafik genom att prioritera projekt som placeras inom en sådan kommuns område där det när anbudsförfarandet inleds ännu inte finns någon laddningsstation för snabbladdning av fordon.

Genom ändringarna genomförs delvis också rekommendationerna i det nationella biogasprogrammet. Dessutom har man strävat efter att förtydliga reglerna och terminologin i anslutning till stödordningen till de delar den ursprungliga textformuleringen i förordningen lämnar utrymme för tolkning. Stödordningen gäller till utgången av 2021 och därför är det primära syftet med ändringarna att göra stödordningens sista anbudsförfaranden smidigare i stället för stora ändringar.

Med hjälp av stödet främjas investeringar i fasta gastankningsanläggningar som är belägna utanför överförings- och distributionsnät (grupp 1), laddningsstationer för lokal kollektivtrafik (bussar) (grupp 2), laddningsstationer för snabbladdning av fordon (likströmsladdningseffekten över 22 kW) (grupp 3) och normala laddningsstationer för fordon (grupp 4).

Av det anslag på cirka 5,5 miljoner euro som står till förfogande år 2020 fördelas tre miljoner euro till projekt i grupp 1, 750 000 euro till projekt i grupp 2 och 1 750 000 euro till projekt i grupp 3. Däremot riktas inget stöd till grupp 4 i år. Energimyndigheten sköter statsbidragsmyndighetens uppgifter i samband med stödet. Energimyndigheten kommer att ge närmare information om tidpunkterna för anbudsförfarandet.

Infrastrukturstödet bidrar till genomförandet av den nationella energi- och klimatstrategin fram till 2030 och uppnåendet av minskningsmålen för växthusgasutsläppen.

Ytterligare information:

Inkeri Lilleberg, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7092 (anträffbar 23–25.7 och 3–7.8 samt 24.8–)
Pekka Grönlund, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 502 1235 (anträffbar t.o.m. 7.8 och 24.8–)

Infrastrukturstöd för främjande av trafiken (energimyndigheten)

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas i trafiken 2018–2021 (på finska)

Pressmeddelande från Finlands arbets- och näringsministeriet 23.7.2020


Taggar: nyheter