Utkast till lagar och förordningar om ett incitamentsystem för skogsbruket på remiss

Nyheter - Publicerad 19.6.2024

Jord- och skogsbruksministeriet ber om utlåtanden om förslagen till författningar om ett temporärt incitamentsystem för skogsbruket. Utlåtanden kan lämnas fram till den 12 augusti 2024.

I bestämmelserna om ett temporärt incitamentsystem för skogsbruket föreslås ändringar enligt de beslut som fattades vid ramförhandlingarna. I det utkast till regeringsproposition som sändes på remiss i dag föreslås det att stödet för byggande av en ny skogsväg samt möjligheten att bygga en ny väg i samband med ett projekt för grundlig förbättring av en enskild väg slopas i incitamentsystemet. Dessutom ska det bli möjligt att avslå ansökan om stöd för vård av plantbestånd och ungskog, om de tillgängliga anslagen är knappa. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

I statsrådets förordning görs motsvarande ändringar i fråga om slopandet av stödet för nya skogsvägar. Dessutom ändras stödvillkoren för vård av plantbestånd och ungskog. Det det tillägg som betalas för hopsamling av klenträd i samband med vård av plantbestånd och ungskog liksom stödnivån för grundlig förbättring av en enskild väg sänks. De ändringar som gäller stödvillkoren och stödnivåerna träder i kraft först den 1 januari 2026.

Det föreslås att maximihöjden efter vård av plantbestånd och ungskog sänks med en meter. I barrträdsdominerade skogar får medelhöjden i fortsättningen vara högst 12 meter och i lövträdsdominerade skogar högst 15 meter. Stödet för insamling av klenträdi samband med vården, sänks till 250 euro per hektar. För grundlig förbättring av enskilda vägar ersätts i fortsättningen endast 50 procent av de godtagbara, skäliga totalkostnaderna för grundlig förbättring.

Också att jord- och skogsbruksministeriets förordning om ett incitamentsystem för skogsbruket ska ändras. Tidsfristen för ansökan om stöd för vård av plantbestånd och ungskog ska förkortas. Stöd ska sökas inom sex månader från det att åtgärderna inleddes och inom två månader från det att åtgärderna slutfördes.

Lagen om ett temporärt incitamentsystem för skogsbruket trädde i kraft den 1 januari 2024. Anslaget för stödjande av virkesproduktionen år 2024 uppgår till 38,4 miljoner euro.

Utlåtanden om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om ett temporärt incitamentsystem för skogsbruket och utkasten till förordningar kan lämnas till och med den 12 augusti. Utlåtandena ska i första hand lämnas in per e-post till adressen kirjaamo@mmm.fi eller per post till adressen Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÅDET.

Begäran om utlåtande  (PDF)

Utkast: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ett temporärt incitamentsystem för skogsbruket (PDF, på finska)

Utkast: statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ett temporärt incitamentsystem för skogsbruket (PDF, på finska)

Utkast: jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om ett incitamentsystem för skogsbruket (PDF, på finska)

Mer information

Niina Rissanen
forstråd, jord- och skogsbruksministeriet
tfn 0295 162 339
fornamn.efternamn@gov.fi

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 19.6.2024


Taggar: skog