Utkast till lagar som främjar användningen av förnybara drivmedel sänds på remiss

Nyheter - Publicerad 22.12.2020

Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtanden om utkast till lagar som ska genomföra bestämmelserna om främjande av användningen av förnybar energi för transport i EU:s direktiv om förnybar energi (RED II).

Enligt propositionen ska tillämpningsområdet för den nationella distributionsskyldigheten utvidgas till att omfatta biogas och förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung. Genom förslagen i propositionen sätts dessutom i kraft de begränsningar enligt RED II-direktivet som gäller andelen biodrivmedel, biogas och flytande biobränslen som framställts av vissa råvaror.

Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtanden via tjänsten utlåtande.fi senast den 5 februari 2021.

I propositionen föreslås ändringar i lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport, lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen, lagen om främjande av användningen av biobrännolja och lagen om Energimyndigheten.

Syftet med propositionen är att säkerställa att de nya drivmedlen tas in i lagstiftningen om distributionsskyldighet på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt, och att systemet med distributionsskyldighet även i fortsättningen är ett kostnadseffektivt och administrativt lätt sätt att minska utsläppen från trafiken.

I och med lagändringen kan en drivmedelsdistributör fullgöra sin distributionsskyldighet förutom med biodrivmedel också med biogas och förnybara drivmedel av icke-biologiskt ursprung (RFNBO).

Lagarna avses träda i kraft den 30 juni 2021. I enlighet med de övergångsbestämmelser som föreslås i lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport ska biogas omfattas av distributionsskyldigheten från och med den 1 januari 2022 och RFNBO-bränslen från och med den 1 januari 2023.

Mer information på webben:
Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport och vissa andra lagar (Arbets- och näringsministeriet, 21.12.2020)

Ytterligare information:
Inkeri Lilleberg, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 092
Jukka Saarinen, överingenjör, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 806
Harri Haavisto, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 059

Pressmeddelande från Finlands Arbets- och näringsministeriet  22.12.2020