Utkast till nationell plan för anpassning till klimatförändringar 2030 på remiss

Nyheter - Publicerad 14.9.2022

Ett utkast till nationell plan för anpassning till klimatförändringar 2030 (KISS2030) har sänts på remiss av jord- och skogsbruksministeriet. Planutkastet har utarbetats av en brett sammansatt beredningsgrupp. Målet med planen är att främja hanteringen av de risker som hänför sig till klimatförändringarna samt främja klimatresiliens inom olika samhällssektorer. Remisstiden pågår fram till den 14 oktober 2022.

En arbetsgrupp med företrädare för nio förvaltningsområden har under jord- och skogsbruksministeriets ledning sedan hösten 2021 arbetat med beredningen av den nationella planen för anpassning till klimatförändringar 2030. Beredningen har haft stöd av ett sekretariat i vars arbete har deltagit experter från Meteorologiska institutet, Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral, Institutet för hälsa och välfärd, Trafikledsverket och Närings-, trafik- och miljöcentralen.

Som grund för beredningen användes bland annat en övergripande bedömning om genomförandet av den nationella politiken för anpassning till klimatförändringarna (KOKOSOPU) som gjorts inom ramen för statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet, och under beredningens gång ordnades flera diskussionsmöten för olika berörda grupper.

Utkastet till klimatanpassningsplan innehåller en vision och tre övergripande mål som anpassningen till klimatförändringarna ska föras i riktning mot under de kommande åren. Utöver de övergripande målen beskrivs i planen också 24 delmål samt politiska åtgärder genom vilka det är tänkt att beredskapen och anpassningen ska genomföras.

Delmålen är indelade i 12 tematiska helheter, som bland annat handlar om strategisk planering på nationell nivå, övergripande säkerhet och försörjningsberedskap, livsmedelstrygghet, infrastruktur och byggd miljö, biologisk mångfald och utnyttjande av naturresurser, hälsoskydd och hälsofrämjande, kulturarv och kulturmiljö samt hantering av klimatrisker på regional och kommunal nivå.

I planen ingår dessutom sammanfattningar av sekretariatets branschvisa och regionala granskningar, där det beskrivs vilka ändringar som redan har skett och som kommer att ske i Finland inom den närmaste framtiden samt vilka risker och sårbarheter som är förenade med dem.

”Det globala klimatet har förändrats trots åtgärder för att begränsa klimatförändringarna, och extremväder och andra effekter som kopplats till den globala uppvärmningen syns också i Finland. Därför har det blivit allt viktigare att stärka samhällets klimatresiliens och ordna beredskap för risker i samband med klimatförändringarna”, understryker jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen. Han anser att den regionala granskning som nu har tagits med i planen är särskilt värdefull, eftersom Finland är ett vidsträckt land där effekterna av klimatförändringarna är olika i olika delar av landet.

Den nationella planen för anpassning till klimatförändringar 2030 är Finlands tredje nationella klimatanpassningsplan. Den första planen, som kallades för nationell anpassningsstrategi, utarbetades 2005, och den andra planen, som gäller fram till årsskiftet, utarbetades 2014. Det utkast till ny plan som nu sänts på remiss stämmer överens med den EU-strategi för klimatanpassning som offentliggjordes sommaren 2021.

Den nationella klimatanpassningsplanen 2030 ska färdigställas utifrån den respons som kommer in under remissbehandlingen, och avsikten är att statsrådet ska lämna den färdiga planen som en redogörelse till riksdagen i slutet av året.

Mer information:
•    Karoliina Pilli-Sihvola, specialsakkunnig, tfn 029 516 2069, kiss2030@gov.fi (till och med 23.9)
•    Kirsi Mäkinen, konsultativ tjänsteman, tfn 029 516 2104, kiss2030@gov.fi (fr.o.m. 26.9)

Tisdagen den 27 september kl. 9–11 ordnar jord- och skogsbruksministeriet ett evenemang för intresserade och berörda grupper där man redan under remissbehandlingen försöker svara på frågor som de som ämnar lämna remissvar eventuellt funderar över. På programmet står också en paneldiskussion, vars huvudtema är förutsättningarna för att genomföra planen. I paneldiskussionen deltar Tapio Tourula, beredskapschef vid Försörjningsberedskapscentralen; Esko Kivisaari, vice vd för Finanssiala ry; Janne Peljo, ledande klimatexpert vid Finlands näringsliv; Miira Riipinen, direktör för enheten Samhälle och miljö vid Kommunförbundet och Niina Hirvonen, beredskapssamordnare vid Finlands Röda Kors. Du kan delta i evenemanget antingen på plats i Ständerhuset i Helsingfors eller på distans via länk.

-> Här kan du se programmet för evenemanget och anmäla dig! (på finska)

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 14.9.2022


Taggar: klimat