Utlysning om att bli vald till Leadergrupp

Nyheter - Publicerad 16.4.2020

Leader-logon lippu

Jord- och skogsbruksministeriet öppnade den 6 april 2020 en utlysning om valet av Leadergrupper som ska stödas ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) under budgetperioden 2021–2027.

Utlysningen som gäller Leadergrupper är tudelad. Ansökningar som gäller den första fasen ska lämnas in till jord- och skogsbruksministeriets registratorskontor senast den 31 december 2020 kl. 16.15.

I utlysningens första fas ska de sökande

  • bilda och beskriva Leadergruppens verksamhetsområde
  • utarbeta en analys av regionens behov och resurser
  • beskriva sin verksamhet i enlighet med Leaderprinciperna och sin kompetens i fråga om Leaderpraxis
  • utarbeta en dynamisk nätverksanalys
  • utarbeta en plan för en inkluderande beredning av en lokal strategi

Ansökningsanvisningar för den första fasen inklusive bilagor som PDF-filer

  • Ansökningsanvisningar för att bli godkänd som en lokal aktionsgrupp, det vill säga en Leadergrupp, MMM:s brev av den 6 april 2020 (VN/5498/2020)
  • Bilaga 1 Läget i beredningen av den kommande budgetperioden och kommissionens förslag till förordningar
  • Bilaga 2 Ansökningskriterier i den första fasen

Det formulär som ska användas för ansökan publiceras på denna webbplats under våren 2020.

Jord- och skogsbruksministeriet ger de sökande respons för ansökningarna under den första fasen och ger preliminärt i början av 2021 anvisningar om den andra fasen av utlysningen.

I den andra fasen av utlysningen utarbetar de sökande

  • en lokal utvecklingsstrategi

Leadergrupperna för den kommande perioden kommer inte ännu 2021 att inleda sin verksamhet, utan först efter en övergångsperiod. Leadergrupperna som godkänts för programperioden 2014-2020 kommer att fortsätta sin verksamhet under en övergångsperiod.

Ytterligare information

Laura Jänis, specialsakkunnig, tfn 0295 162 090, fornamn.efternamn@mmm.fi

Leena Anttila, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 240, fornamn.efternamn@mmm.fi

Sanna Sihvola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 264, fornamn.efternamn@mmm.fi.

Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande 14.4.2020


Taggar: rahoitus @sv