Utöver anpassningsåtgärder tryggades försörjningsberedskapen och skapades förutsättningar för tillväxt i regeringens ramförhandlingar

Nyheter - Publicerad 17.4.2024

Jord- och skogsbruksministeriet deltar i de sparåtgärder som regeringen fastställt i ramförhandlingarna den 15–16 april 2024 genom att minska förvaltningen, skära i statsbidragen och öka Forststyrelsens intäktsföring. Sparobjekten preciseras i samband med höstens budgetmangling. Nedskärningarna kommer inte att beröra jordbruket.

Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah anser att det är viktigt att regeringen vill skapa förutsättningar för tillväxt och trygga landets säkerhet och försörjningsberedskap trots den pressade ekonomin. Regeringen gör inga nedskärningar i livsmedelsproduktionen.

”Regeringen ser jordbruket som en säkerhetsfaktor och som en så viktig del av försörjningsberedskapen att man inte har velat försvaga dess förutsättningar.”

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde deltar i talkot för skapande av tillväxt genom att satsa på bioekonomin.

”Vi bär vårt ekonomiska ansvar för de offentliga finanserna genom att skapa möjligheter för tillväxt inom den egna sektorn bland annat genom internationell affärsverksamhet”, säger Essayah.

I Finland produceras jordbruksprodukter och livsmedel av hög kvalitet under världens renaste förhållanden, och det finns en växande efterfrågan på dessa produkter även i andra länder. Särskilt genom att öka exporten av mervärdesprodukter kan man förbättra livsmedelssektorns tillväxt och konkurrenskraft, jordbrukets lönsamhet samt den nationella försörjningsberedskapen och självförsörjningen.

I Finland finns potential att mångdubbla mervärdet för skogsprodukter utan att öka avverkningsmängderna. Nyckeln till att öka mervärdet inom skogssektorn är att förlänga värdekedjorna i Finland och effektivare utnyttja biprodukter.

”Bioekonomin är en av tillväxtsektorerna, och den kommer vi att satsa på. Till bioekonomin hör både skogs- och livsmedelssektorn.”

En del av statens FoU-finansiering kommer att riktas till FoU-verksamheten inom bioekonomin för att främja utvecklandet av näringarna inom livsmedels- och naturresurssektorn och stärka forskningssamarbetet både internationellt och inom EU. Dessutom riktas finansiering till forskardoktorsprogrammen vid förvaltningsområdets olika forskningsinstitut och till moderniseringen av forskningsteknologin vid Naturresursinstitutets enhet i Jockis.

Regeringens pressmeddelande 17.4.2024: Syftet med de beslut som fattats är att förhindra okontrollerad nedgång i ekonomin

Mer information vid jord- och skogsbruksministeriet
Marjo Loponen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 308 5411, marjo.loponen(at)gov.fi
Matti Hyytinen, ekonomidirektör, tfn 0295 162 225, matti.hyytinen(at)gov.fi

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 17.4.2024