Utredning: EU:s politiska åtgärder bidrar till att öka kostnaderna för och behovet av arbetskraft inom skogsavverkning

Nyheter - Publicerad 22.3.2023

De policyer som gäller skogar och som för närvarande utarbetas i EU kan få betydande konsekvenser för avverkningen, avverkningskostnaderna och behovet av utrustning och arbetskraft. En scenarioanalys som Naturresursinstitutet gjort av de förändringar som EU:s politiska åtgärder eventuellt medför för skogsbruk och skogsvård visar att dessa förändringar skulle leda till ytterligare kostnader på 28–117 miljoner euro för skogsavverkningar, om industrins behov av virke och virkesuttaget hålls på nuvarande nivå. Behovet av drivningsmaskiner och maskinförare skulle öka med mellan 2 och 15 procent.

På grundval den policyanalys som Naturresursresursinstitutet gjort kommer flera av de förslag till politiska åtgärder som utarbetas i EU och gäller skogar att påverka användningen av skogarna och skogsvårdsmetoderna. I många initiativ nämns ökad mångfald, minimering av inverkan på jordmån, ökade kolsänkor och kollager samt minskade kalhyggen och en ökad andel kontinuitetsskogsbruk. ”Inom avverkningar skulle ändringarna avspeglas i att storleken på hyggena skulle minska, antalet årliga avverkningsveckor skulle minska, antalet avverkningsmetoder för kontinuitetsskogsbruk skulle öka och att de understödjande åtgärderna för avverkning skulle kräva en längre tid”, säger Antti Mutanen, specialforskare vid Naturresursinstitutet.

”Jord- och skogsbruksministeriet ville utreda hur EU-politiken påverkar avverkningar i Finland. Det är viktigt att skogssektorn kan förutse effekterna av framtida ändringar. I det projekt som beställdes av Naturresursinstitutet utarbetades ett beräkningsverktyg för bedömning av avverkningskostnadseffekterna och tre framtidsscenarier som beskriver förändringar i avverkningsföretagarnas verksamhetsmiljö, förklarar Erno Järvinen, chef för ministeriets enhet för skogs- och bioenergi.

Ändringarna i avverkningen kan vara betydande om de förverkligas

Av de granskade storområdena hade EU-policyerna den största effekten på avverkningskostnader i det område som utgörs av Mellersta och Södra Österbotten samt Österbotten, där kostnaderna beroende på scenario skulle öka med mellan 4 och 16 procent jämfört med nuläget. På hela Finlands nivå uppskattades de ytterligare avverkningskostnaderna uppgå till 28–117 miljoner euro jämfört med nuläget. Samtidigt och under förutsättning att avverkningarna av gagnvirke skulle ligga kvar på samma nivå som under tidigare år visar resultaten, beroende på det aktuella scenariot, ett ökat behov på mellan 2 och 15 procent för drivningsmaskiner och maskinförare.

Kari Väätäinen, specialforskare vid Naturresursinstitutet, anser att en betydande del av det ökade behovet av arbetskraft skulle riktas till vintern på grund av den ökade säsongvariationen i avverkningar. ”Detta försvårar rekryteringen av förare ytterligare, eftersom bristen på skickliga skogsmaskinförare också för närvarande är stor. Utöver avverkningar kommer de potentiella kostnadseffekterna av EU-policyer att påverka hela virkesanskaffningen och anskaffningslogistiken.”

Behandlingen av många av EU:s politiska åtgärder som gäller skogar pågår fortfarande, och de slutliga formuleringarna och tolkningarna är ännu inte klara. Det gemensamma för de olika policyerna är dock att man försöker styra skogshanteringen i en mer naturnära och småskalig riktning. ”Ändringen kommer onekligen att medföra kostnader i förhållande till nuläget, och det är bra att i beslutsfattandet identifiera kostnadernas storleksklass samt fördelningen av kostnaderna i värdekedjan”, säger Antti Mutanen.

I projektet för framtagning av en beräkningsmodell för maskinkostnadskalkyl som finansierades av jord- och skogsbruksministeriet granskade Naturresursinstitutet EU-policyer i anslutning till användningen av skogar med fokus på faktorer som eventuellt påverkar avverkningskostnader. Kostnads- och prestationseffekterna på avverkningar i Finland beräknades med hjälp av de scenarier för den framtida verksamhetsmiljön som härleddes av detta och den systemanalysmodell för avverkningar som utarbetades i projektet. 

Utredningen finns på Naturresursinstitutets webbplats

Mer information:

  • Kari Väätäinen, specialforskare, Naturresursinstitutet, kari.vaatainen@luke.fi
  • Antti Mutanen, specialforskare, Naturresursinstitutet, antti.mutanen@luke.fi
  • Johanna Routa, forskningschef, Naturresursinstitutet, johanna.routa@luke.fi
  • Erno Järvinen, chef för skogs- och bioenergienheten, jord- och skogsbruksministeriet, erno.jarvinen@gov.fi

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 22.3.2023


Taggar: infopaket @sv, skog