Utredningen utvärderar sätt att förbättra möjligheterna att få finansiering för biogasprojekt

Nyheter - Publicerad 1.7.2021

En utredning för att förbättra biogasbranschens möjligheter att få finansiering har kommit ut. Arbets- och näringsministeriet har beställt utredningen till stöd för att genomföra det nationella programmet för produktion och användning av biogas och dess genomförandeplan. Arbetet har utförts av Gaia Consulting Oy och 4Front Oy.

Enligt arbetsgruppen som arbetat fram biogasprogrammet och genomförandeplanen bromsar utmaningarna med att få finansiering produktionen och användningen av biogas i stor skala.  Investeringarna är stora för aktörerna inom branschen, och intäkterna från dem realiseras betydligt senare än de utgifter som själva investeringen kräver. Ofta leder också den låga prisnivån på slutprodukterna till att återbetalningstiden för investeringen är lång och lönsamheten dålig.

Den nyss utgivna utredningen innehåller förslag till att förbättra möjligheterna att få finansiering och beskriver biogasbranschens verksamhetsmiljö och projektfinansieringens nuläge. Utredningen fokuserar på biogasprojekt inom industrin och på gårdar. Den handlar inte om projekt som gäller kommunalt avfall.

Biogasbranschen är ett intressant, men outvecklat finansieringsobjekt – det finns många utmaningar

Som förnybar energi är biogas i princip ett intressant finansieringsobjekt. Ur finansiärens synvinkel är utmaningen att den nationella marknaden i Finland fortfarande är tämligen liten och outvecklad. För att kunna förbättra möjligheterna för att få finansiering för biogasprojekt, måste man i första hand utveckla projektens lämplighet för finansiering.

Utvecklingen av lämpligheten har delats in i tre delområden: verksamhetsmiljö, lönsamhet och projektportfölj.

Lämpligheten kan man förbättra genom att utveckla verksamhetsmiljöns förutsägbarhet, inklusive utveckling av regleringen, samt genom att satsa på att förbättra projektens lönsamhet. Särskild vikt ska man fästa vid slutprodukternas förädlingsvärde och kommersialisering samt verksamhetens omfattning. Branschens fragmentering och minimala skala kan man förbättra genom att samla ihop enskilda projekt och skapa större projektportföljer.

Vidare kan finansieringsmöjligheterna utvecklas genom informationsstyrning och ett utvidgat instrumentutbud.

Utvecklingsobjekt och nya instrument

För att förbättra finansieringsmöjligheterna tar utredningen upp utvecklingsobjekt som gäller både nuvarande och nya finansieringsinstrument som också statsförvaltningen kan främja.

En starkare informationsstyrning samt enhetliga processer och kriterier för att söka understöd gör helheten klarare. Detta bidrar till projektberedningen särskilt hos mindre aktörer och stödjer större projekthelheter bättre än tidigare. Det stärker också samarbetet mellan aktörerna och skalningspotentialen. Branschens utveckling leder också till ökad användning av mindre använda finansieringsinstrument, såsom leasing och gräsrotsfinansiering, och ökar därigenom antalet finansiärer.

Att utveckla miljölån på marknadsvillkor, såsom gröna lån och obligationslån, också för den offentliga sektorn förbättrar möjligheterna att få finansiering för biogasinvesteringar. Om den offentliga sektorn erbjuder ett instrument som till exempel binder lånepriset till det finansierade objektets miljöfördelar, kan projektaktörerna inom biogasbranschen få finansiering till ett förmånligare pris. Detta förbättrar projektens lönsamhet och konkretiserar biogasprojektens miljöfördelar.

Enligt utredningen är det möjligt att genomföra den resultatbaserade miljöfonden (Environmental Impact Bond, EIB) som den offentliga och privata sektorns gemensamma projekt. Det ger en möjlighet att styra privat kapital till biogasprojekt för att uppnå de miljö- och klimatmål som är viktiga för samhället. Enligt utredningen kan fondens avkastningsstruktur basera sig till exempel på minskning av växthusgasutsläpp eller på återvinning av näringsämnen. Det är också bra att utreda hur EU:s finansieringsinstrument kan användas vid utvecklingen av dessa instrument. Detta hjälper att uppnå Finlands klimatmål 2035.

Mer information på webben:
Utredning för att förbättra finansieringsmöjligheterna för biogasprojekt (på finska)

Ytterligare information:    Harri Haavisto, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7059
Mirka Lummaa, Senior Advisor, Gaia Consulting Oy, tfn 050 423 3824
Pressmeddelande från Finlands Arbets- och näringsministeriet 1.7.2021