Utveckling av den frivilliga koldioxidmarknaden diskuteras vid ett rundabordssamtal

Nyheter - Publicerad 17.5.2024

Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah och miljö- och klimatminister Kai Mykkänen har sammankallat kolmarknadsaktörer till ett rundabordsmöte. Vid mötet som hålls i dag diskuterar deltagarna arbetet med att främja den frivilliga koldioxidmarknaden särskilt inom jord- och skogsbruket.

Att utveckla frivilliga åtgärder för kolupptag och utreda marknadsbaserade och kostnadseffektiva lösningar för att främja klimatåtgärder inom jord- och skogsbruket har lyfts fram i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering. Syftet med rundabordsdiskussionen är att skapa en lägesbild av aktuella frågor som påverkar den frivilliga koldioxidmarknaden i Finland samt av olika aktörers möjligheter och åtgärder för att utveckla marknaden.

Arbetet med att utveckla koldioxidmarknaden går framåt också på EU-nivå. I förhandlingarna om en EU-förordning om att inrätta en certifieringsram för koldioxidupptag nåddes en preliminär överenskommelse i februari. Med koldioxidupptag avses att avlägsna koldioxid från atmosfären genom kolinlagring inom jord- och skogsbruket och den övriga markanvändningen samt genom olika tekniska metoder.

Syftet med ramen för certifiering av kolupptag är att uppmuntra markägare och industrin till innovativa lösningar för att avskilja, återvinna och lagra koldioxid och att säkerställa hållbarheten och kvaliteten på kolupptagen.  Certifieringsfrågan bereds nu vidare i kommissionens arbetsgrupper och på politisk nivå.

”Under de senaste åren har vi satsat på forskning och utveckling inom markanvändningssektorn. Vårt kunskapsunderlag ger oss goda möjligheter till aktiv påverkan i EU. Också marknaden för finländska klimatprojekt kommer att utvidgas när den har EU-ramen till stöd”, säger jord- och skogsbruksminister Sari Essayah.

Finlands EU-åtaganden förutsätter att markanvändningssektorn ökar koldioxidupptaget och minskar utsläppen från marken. Åtgärderna på den frivilliga koldioxidmarknaden inom jord- och skogsbruket kan bidra till att fullgöra dessa åtaganden. Företagen har intresse för koldioxidprojekt som en del av sin ansvarsfulla verksamhet, och samtidigt finns det en möjlighet att stötta jord- och skogsbruksaktörer och deras klimatprojekt.

Förhandlingar om ett förslag till direktiv om gröna påståenden pågår just nu. Direktivet om hållbarhetsrapportering som trädde i kraft vid ingången av 2024 förpliktar företag att lämna närmare uppgifter om användningen av klimatenheter.

”Regelverket om gröna påståenden bör precisera den frivilliga marknadens verksamhetsmiljö och få marknaden igång på riktigt. Målet är att skapa incitament för aktörerna att agera på marknaden och skapa affärsmöjligheter på lång sikt, vilket också hjälper Finland att uppnå klimatmålen”, säger miljö- och klimatminister Kai Mykkänen.

Till mötet har inbjudits ett stort antal berörda parter, bland annat leverantörer, kontrollörer och köpare av kompensationstjänster samt forskare och företrädare för branschorganisationer, civilsamhällesorganisationer och förvaltningen.

På andra webbplatser:

En preliminär överenskommelse nåddes om EU:s ram för certifiering av koldioxidupptag (pressmeddelande 22.2.2024)

Koldioxidmarknaden och systemen för koldioxidkompensationer

Frivillig koldioxidmarknad (ym.fi)

Mer information:

Tapio Luoma-aho
jord- och skogsbruksministerns specialmedarbetare
050 472 7040
fornamn.efternamn@gov.fi

Lyydia Ylönen
miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
050 476 1341
fornamn.efternamn@gov.fi

Lotta Heikkonen
ledande sakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet
0295 162 074
fornamn.efternamn@gov.fi

Karoliina Anttonen
lagstiftningsråd, miljöministeriet
029 525 0065
fornamn.efternamn@gov.fi

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet och Miljöministeriet 17.5.2024