RED III-direktivet om förnybar energi träder i kraft i november – arbetsgrupp ska utreda behoven att ändra lagstiftningen om bioenergins hållbarhet

Nyheter - Publicerad 6.11.2023

RED III-direktivet publicerades denna vecka i EU:s officiella tidning. Direktivet träder i kraft den 20 november 2023, varefter medlemsstaterna inom 18 månader ska genomföra förpliktelserna i direktivet.

Det nuvarande direktivet har fastställt målen, de allmänna ramarna och åtgärder som bidrar till produktion och förbrukning av förnybar energi och säkerställer till denna del att EU:s klimatmål uppnås.

Det viktigaste målet med det nya RED III-direktivet är att höja det allmänna målet för förnybar energi i hela EU från nuvarande 32 procent till 42,5 procent 2030. Direktivet innehåller närmare bestämmelser om flera andra frågor. För Finland är bioenergi, transporter och tillståndsprocesserna för produktionsanläggningar för förnybar energi de viktigaste.

Innehållet i RED III-direktivet beskrivs i arbets- och näringsministeriets pressmeddelande som publicerades (30.3.2023) när enighet nåddes om direktivets innehåll vid EU:s trepartsförhandlingar.

Arbetsgrupp ska utreda behoven att uppdatera bioenergins hållbarhet

Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda vilka ändringar de föreskrivna hållbarhetskriterierna i det uppdaterade direktivet om förnybar energi (RED III) förutsätter i den nationella lagstiftningen. Arbetsgruppens mandatperiod går ut den 31 maj 2024.

Den av arbets- och näringsministeriet tillsatta arbetsgruppen utreder de ändringar i den nationella lagstiftningen som de föreskrivna hållbarhetskriterierna i det uppdaterade RED III-direktivet förutsätter. Genomförandet av dem påverkar åtminstone lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen, som innehåller de gällande bestämmelserna om hållbarhetskriterier enligt RED II-direktivet och om hur genomförandet av dem påvisas.

Arbetsgruppens centrala uppgift är att bedöma vilka nya bestämmelser eller ändringar som behövs i den gällande lagstiftningen vid genomförandet av RED III-direktivet och de hållbarhetskriterier för bioenergi och principen om kaskadanvändning som uppställts i direktivet samt vid påvisande av överensstämmelse med kraven. I arbetet bör man också beakta skrivningarna om bioenergi i det nya regeringsprogrammet. Beredningen av det egentliga lagförslaget sker som tjänsteuppdrag vid ministerierna.

Ordförande för arbetsgruppen är specialsakkunnig Harri Haavisto och vice ordförande är specialsakkunnig Nicoleta Kaitazis från arbets- och näringsministeriet. Arbetsgruppens övriga medlemmar är från olika ministerier (JSM, FM och MM) samt Energimyndigheten, Bioenergia Oy, Finsk Energiindustri rf, Skogsindustrin rf, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Suomen Biokierto ja biokaasu ry och Finlands naturskyddsförbund. Sakkunnigsekreterare för gruppen är jurist Anni Kuismin från Energimyndigheten.

Ändringarna i distributionsskyldigheten för förnybara drivmedel bedöms temavis

För transportsektorn ställer RED III-direktivet upp ett mål på 29 procent för förnybar energi fram till 2030. Delmålet för avancerade biodrivmedel och RFNBO-bränslen som baserar sig på förnybart väte är 5,5 procent. Dessutom ska el för transport fogas till skyldigheten i fråga om offentlig laddning.

Ändringarna gäller nationellt lagstiftningen om distributionsskyldighet för förnybara drivmedel. Genomförandet bedöms till denna del temavis och samtidigt beaktas regeringsprogrammets skrivningar om distributionsskyldigheten och till exempel dess nivå den under de kommande åren.

Arbets- och näringsministeriet ordnade den 27 oktober 2023 ett diskussionsmöte för intressentgrupper om ändringarna i distributionsskyldigheten inom transport. Materialet från mötet med intressentgrupperna finns här.

Avsikten är att regeringspropositioner om hållbarhetslagen och lagen om distributionsskyldighet ska överlämnas till riksdagen hösten 2024.

Ytterligare information:
Harri Haavisto, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7059
Nicoleta Kaitazis, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7067

Arbets- och näringsministeriet pressmeddelande 3.11.2023