Vad är bioteknologi?

Case - Publicerad 2.12.2014

Bioteknologi är utnyttjande av levande organismer, deras delar eller egenskaper i produkter, produktionsprocesser och tjänster (OECD:s definition).

Bioteknologi tillämpas inom många tvärvetenskapliga grundvetenskaper, t.ex. biologi, kemi, fysik, matematik, medicin samt inom ingenjörsvetenskaperna för forskning, produktutveckling och produktion av olika celldelar, celler och av dem sammansatta organismer. Med bioteknologins hjälp löser man globala problem, såsom ökning av odlingsväxternas skördemängder, utveckling av läkemedel och vaccin, miljösanering och förnyelse och tillgång på energi.

Den industriella bioteknikens historia i Finland

I Finland har det funnits ett stort kunnande i bioteknik redan i årtioneden. Den finländska bioteknikens fader anses vara A.I.Virtanen, nobelpristagare i kemi. Grunden för den industriella biotekniken skapade Valio, Alko och Finska Socker med investeringar i bioteknik redan från början av 1950-talet. Universitetens och VTT:s roll har varit viktiga för forskningen. De under årtionden gjorda satsningarna på bioteknik syns idag i större produktionsanläggningar, t.ex. i företag som framställer industrienzymer. Också den traditionella industrin, typ skogsindustrin, utnyttjar allt mer bioteknik i sin produktionsprocess.

Företag som verkar inom branschen

Vid sidan av företagen med traditionell industriell bioteknik uppkom i Finland under slutet av 1990-talet flera, små specialiserade start-up företag med koppling till närmast hälsovården, typ diagnostik och läkemedelsutveckling. De bygger på en högklassig biomedicinvetenskaplig undersökning som gjorts i universiteten. Sådan här företag är t.ex. Biotie Therapies Oyj, Forendo Pharma Oy, Herantis Pharma Oy och FIT Biotech.

Finbio_shake

Prognosen är att inom år 2016 är hälften av världens mest sålda läkemedel biotekniskt producerade biologiska läkemedel.

Nya företag kommer hela tiden och företagens mångfald har utvecklats också mot serviceföretag. Speciellt den växande genomkunskapen (kunskapen om mänskans arvsmassa) har ökat andelen serviceföretag, inom för bio- och itbranschens gränsområde, specialiserade på bioinformatik. Individualiserad hälsovård som bygger på genkunskap hoppas man att skall bli en framgångssaga för Finland framöver.

Alko Ab och Suomen Sokeri började på 1980-talet utveckla enzymbioteknik. Som en kvarleva av detta fungerar nu i Finland  Roal Oy och DuPont Oy. Personalen i företagens enzymproduktion är idag flera hundra i olika enzymproduktionsinrättningar.  Enzymindustrin utnyttjas förutom av bioteknik också av bl.a. livsmedels- bryggeri, medicin- och energiindustrin.

Utsikterna för Bioteknologi

Den industriella biotekniken är en av bioekonomins grundstenar och möjliggör en miljövänlig framställning och produktion av nya värdefulla ämnen från naturens råvaror (träd, halm osv.). I Europa produceras redan över 6 % av de kemiska processerna med bioprocesser och de beräknas öka med 20 % fram till år 2020. EU:s kommission har också utnämnt den industriella biotekniken till en av nyckelteknologierna (Key Enabling Technologies).

Den industriella biotekniken och olika mikrobfabriker är i bruk i den finländska industrin, t.ex. i livsmedels-, energi-, enzym-, läkemedels- och bryggeriindustrin. En bredare och innovativare användning av dessa teknologier inom andra branscher ger en stor möjlighet för Finlands bioekonomi.

Med hjälp av mikrobfabrikerna kan man producera av de förnybara råvarorna hållbart bränslen, material, nya produkter och kemikalier, bl.a. biodiesel, xylitol, organiska syror (grundämnen för bioplast), industriella enzymer, vitaminer, antibiotika, bryggeriprodukter osv. Bioprocesserna i Finland är kostnadseffektiva och används i industriell skala.

Framtidens vision

I framtiden kommer man att utnyttja den syntetiska biologins medel för att utveckla effektivare och miljövänligare produktionsmetoder. I den syntetiska biologin ingår stora möjligheter som produktion av billigt väte för energibehov, utveckling av effektiva malariamediciner och programmerbara celler för cancervård.  Det här fordrar dock ännu noggrant forskningsarbete och tills vidare är det svårt att förutse hur snabbt vi börjar få, från den biotekniska forskningen, sådana här produkter som gynnar mänskligheten

Finbio_tutkija

Levande fabriker (Living Factories), som är den syntetiska biologiska forskningsöppningen, är en av de åtta visionära och mycket krävande forskningsprojekt som Tekes finansierar. Med deras resultat skapas i Finland betydande nytt kunnande och en grund för uppkomsten av ny typ med tillväxtområden. Levande fabriker-projektet har pågått sedan hösten 2014 och det sysselsätter i detta nu ca 50 personer på hel- eller deltid.

 

Artikelns författare:

Carmela Kantor-Aaltonen, Suomen Bioteollisuus ry
Tel. 050 404 5166
E-post: carmela.kantor-aaltonen@kemianteollisuus.fi

Heikki Laurila, IBC Finland ry
Tel. 0400 506794
E-post: heikki.laurila@innomedica.fi

 

Publicerad 2.12.2014


Läs följande artikel: Hållbar tillväxt genom bioekonomi »