Staten uppmuntrar markägare att inrätta naturskyddsområden med tanke på jubileumsåret

Nyheter - Publicerad 25.10.2016

kärkihanke svenskaMed anledning av 100-årsjubileet för Finlands självständighet inleds en kampanj under vilken markägare kan inrätta skyddsområden på egen mark. Områdena kan bestå av skog eller myrmark. Staten går med i kampanjen med en motsvarande skyddsinsats. Skyddet genomförs på frivillig basis och utan ersättning genom att markägaren inrättar ett privat naturskyddsområde enligt naturvårdslagen. Kampanjen gäller alla enskilda markägare, även företag.

Kampanjen genomförs en enda gång, och det sker under 2017. Målet med kampanjen är att varje landskap ska få minst 100 hektar permanent skyddade skogs- eller myrmarksområden som fortfarande ska innehas av markägaren. På detta vis kommer en betydande mängd nya naturskyddsområden att inrättas på riksnivå.

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen sammankallade i januari 2016 en bred skara intressentgrupper inom skogsbranschen till diskussioner om hållbar användning av skogarna i ett läge där finansieringen av naturvården har skurits ned och man samtidigt vill öka avverkningen med tanke på den växande bioekonomins behov. Målet med denna s.k. rundabordsprocess har varit att nå samsyn och hitta nya metoder och insatser för att skogarnas biologiska mångfald ska tryggas. Under rundabordsdiskussionerna har statliga och privata aktörer samt organisationer tillsammans kommit överens om hur kampanjen för jubileumsåret ska genomföras.

”Respekten för den finska naturen hör samman med självständigheten. Därför välkomnar jag verkligen den här kampanjen. Att delta i kampanjen är också något som ingår i Forststyrelsens färska ägarriktlinjer, som har behandlats i statsrådets finanspolitiska ministerutskott”, konstaterar jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Detaljerad information om kampanjen och om enskilda markägares möjlighet att delta i skyddet meddelas senare under 2016.

Mer information:

Päivi Gummerus-Rautiainen, överinspektör, miljöministeriet, tfn 0295 250 240, fornamn.efternamn@ym.fi
Katja Matveinen, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 287, fornamn.efternamn@mmm.fi

 

Miljöministeriets pressmeddelande 28.10.2016.