Vid det informella mötet mellan jordbruks- och fiskeriministrarna diskuteras hållbara livsmedelssystem och gemensam fiskeripolitik

Nyheter - Publicerad 11.6.2021

EU:s jordbruksministrar sammanträder i Lissabon i Portugal den 14–15 juni. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företräder Finland vid det informella ministermötet.

Det portugisiska ordförandeskapet anordnar två diskussioner under mötet: en för jordbruksministrarna och en för fiskeriministrarna.

Jordbruksministrarna diskuterar temat ”Livsmedelssystem, innovationer samt användning och vård av naturresurser”. Temat behandlas på ett genomgripande sätt i diskussionsunderlaget som har utarbetats av ordförandeskapet. Det hållbara livsmedelssystemet har en nyckelroll i samhällelig kristålighet.

Den gemensamma jordbrukspolitiken spelar en viktig roll i strävan efter ett hållbart livsmedelssystem. Diskussionerna kommer sannolikt också att tangera läget i förhandlingarna om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken, eftersom Portugal strävar efter en politisk överenskommelse gällande reformen ännu under sitt ordförandeskap före utgången av juni.

I diskussionen om fiskerifrågor behandlas framgången av EU:s gemensamma fiskeripolitik och behovet för utveckling. Avsikten är att framföra medlemsstaternas synpunkter före kommissionens rapport om den gemensamma fiskeripolitiken läggs fram i slutet av 2022. Ambassadör Satu Suikkari-Kleven representerar Finland i diskussionen om fiske.

Finlands utgångspunkt i diskussionen är att den gemensamma fiskeripolitiken även i fortsättningen ska basera sig på ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart fiske och att havsområdenas särdrag bör beaktas i beslutsfattandet.

Mer information:
Kari Valonen, lantbruksråd, tfn +358 295 162 047
Risto Lampinen, fiskeriråd, tfn +358 295 162 458
Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 516 2868

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 11.6.2021