Virkesmarknadsarbetsgruppens gemensamma mål är välvuxna och friska skogar

Nyheter - Publicerad 19.1.2023

Aktörerna inom skogsbranschen anser det vara viktigt att första gallring av skog genomförs enligt rekommendationerna. Virkesmarknadsarbetsgruppen som tillsatts av jord- och skogsbruksministeriet framhäver vikten av kvalitetskontroll som en del av god och rättidigt skogsvård och önskar ytterligare utredning av kvaliteten på gallring av skog.

Enligt en separat utredning som Finlands skogscentral lämnat till jord- och skogsbruksministeriet har skogsvårdsrekommendationerna inte iakttagits i första gallring av skogar i Mellersta Finland. Enligt mätningarna vid de objekt som inspekterades i Mellersta Finland var trädbeståndet för glest eller körstråken för breda efter gallringen. En mer omfattande gallring än vad som anges i rekommendationerna kan minska skogens tillväxt och därmed också kolupptaget. Den riksomfattande uppföljningsrapporten om drivningsspåret blir klar i början av året. Också vid riksskogstaxeringen följs genomförandet av gallring.

Virkesmarknadsarbetsgruppen med företrädare både för virkessäljare och virkesköpare, virkesdrivnings- och transportföretagare samt förvaltningen ansåg vid sitt möte den 18 januari att resultaten av den separata utredningen är oroväckande. Det centrala målet för den nationella skogsstrategin och hela skogssektorn är att sörja för skogsvården och skogarnas tillväxt i dag och i framtiden.

Ytterligare utredning om kvaliteten på gallring behövs

Virkesmarknadsarbetsgruppen anser det vara viktigt att man i första gallring iakttar rekommendationerna. Arbetsgruppen framhäver vikten av att hela skogssektorn förbinder sig till det gemensamma kvalitetsarbetet. Kvalitetskontroll ska även i fortsättningen vara en integrerad del av virkeshandel, planering av åtgärder och arbete i skogen. Arbetsgruppen vill ytterligare utreda kvaliteten på gallring i hela landet och skillnaderna i kvalitetskontrollen. Utifrån detta kan man bedöma vilka faktorer som eventuellt inverkar på att drivningsspåret är svagare än tidigare.

Förbättring av kvaliteten på första gallring och utveckling av kvalitetskontrollen är en del av det kontinuerliga utvecklingsarbetet inom skogssektorn. Detta arbete stöds av den fortsatta utredningen av skogsvårdsrekommendationernas klimatresiliens, där man fokuserar på kompetensutveckling och informationsförmedling samt i synnerhet på kvalitetsfrågor inom virkesdrivning.

Aktörerna inom skogssektorn samarbetar med över 600 000 skogsägare. Skogsbruksverksamhet sträcker sig över generationer och har flera olika mål. Verksamheten förutsätter en aktiv och rättidig skogsvård som beaktar skillnaderna mellan olika skogsbestånd.

– Skogsvårdsrekommendationerna utgör en utmärkt grund för högklassig skogsvård såväl vid skogsförnyelse och vården av plantbeståndet som vid beståndsvårdande avverkning. Kvalitetsledningen inom hela skogssektorn ska stärkas ytterligare och vikten av detta arbete betonas starkt i hela virkesdrivningskedjan, betonar ordföranden för arbetsgruppen för virkesmarknaden, jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen.

Mer information:

Erno Järvinen, forstråd, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029516 2150, fornamn.efternamn@gov.fi

Virkesmarknadsarbetsgruppen strävar efter att främja en balanserad verksamhet på virkesmarknaden. Medlemmarna i den av jord- och skogsbruksministeriet tillsatta virkesmarknadsarbetsgruppen, som leds av minister Antti Kurvinen, representerar på bred front både virkesförsäljare och virkesköpare samt förvaltningen. Arbetsgruppen ska vara ett diskussionsforum för aktuella frågor som gäller virkesmarknaden, följa och främja stabiliteten, förutsägbarheten och den internationella konkurrenskraften inom den finländska virkesmarknaden samt vid behov lägga fram initiativ för staten och branschaktörerna, vara ett rådgivande organ i frågor som gäller främjande av virkesmarknadens funktion samt följa pågående utvecklingsprojekt. Arbetsgruppen tar upp och diskuterar olika aktörers synpunkter på utredningar som gäller virkesmarknaden i syfte att utveckla virkesmarknadens verksamhetsmiljö.

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 19.1.2023