Fram till 2030 behöver vi 50 % mer mat, 45 % mer energi, 30 % mer vatten. Lösningen är bioekonomi.

Bioekonomi bygger på hållbar användning av förnyelsebara naturresurser. Finlands skogar, åkrar och vattendrag producerar rikligt med råmaterial och möjliggör tjänster som drar nytta av naturen, såsom naturturism. Med biobaserade produkter kan vi minska användningen av ämnen som belastar miljön, såsom fossil olja, stenkol och plast. I bioekonomin används ren teknik, med hjälp av vilken naturresurser och näringsämnen nyttjas och återvinns effektivt. Samtidigt sörjer man för den biologiska mångfalden. Bioekonomin ökar Finlands självförsörjningsgrad, påskyndar den ekonomiska tillväxten och bidrar till uppnåendet av ett kolneutralt samhälle före 2045.