Avfall till energi – med biogas mot cirkulär ekonomi

Labios biogasanläggningen.

Case - Publicerad 20.6.2016

Vad tycker du, om också av ditt avfall kunde göras miljövänlig och utsläppsfri energi. Sådant som du kan använda till att värma din bostad eller som bränsle till din bil, för att värma mat och till att framställa livsmedel. Biogas ger allt detta.

Kesko tog hösten 2015 ett stort steg mot återvinning. Nästan från hundra av Nylands K-mataffärer började man styra bioavfall till Labios biogasanläggning i Lahtis, där Gasum Ab förädlar sin råa biogas till inhemsk energi av högsta klass. Den här energin förs i gasnätet till kunder som producerar Pirkka-produkter, såsom Myllyn Paras och Wursti. Så här fås tidigare avfall som gått till spillo till nytta för produktion av nya Pirkka produkter. Lösningen är i världsklass enastående.

Keskos val är ett bra bevis för hur biogas idag ger företagen alldeles nya slags möjligheter till att främja miljövänlighet och ansvarsfylld affärsverksamhet.

Vid sidan av Pirkka-produkter finns idag i affärerna ett brett urval av livsmedel som producerats med biogas, som lakrits, korv och tom. öl. De här produkterna syns i hyllorna med ett påklistrat biogasmärke, vilket garanterar miljövänliga produkter.

Avfall till nyttoanvändning och miljön i skick genom återvinning

Biogas är helt inhemsk förnybar energi, som produceras av förnybara råvaror. Framställningsprocessen är enkel. De råvaror som förädlas, såsom biobaserade djur- och växtrester samt energiväxter, transporteras till närmaste biogasanläggning för metanprocessen. Denna metan tas tillvara och efter det förädlas den till att motsvara naturgas till sammansättningen. Nu är gasen färdig för industrins och konsumenternas användning.

För biogasens leverans från produktionspunkterna till kunderna utnyttjas det redan befintliga nätet med gasrör. Biogas matas in i gasnätverket från Esbo, Kouvola, Lahtis och senare år 2016 från Riihimäki. Dessutom hittas större och mindre biogasanläggningar runtom i Finland.

Biogasens miljövänlighet framgår av dess små utsläpp. När man bränner fossila bränslen, fås som sidoprodukter bl.a. stora mängder kolväten och kolmonoxider. Vid förbränning av biogas frigörs endast små mängder koldioxid och vattenånga. Den lämpar sig således utmärkt som rent bränsle i trafiken.

Bättre tillgång till gasen ger en renare framtid

Biogasen kan i dag tankas i gasbilar från 24 gastankningsstationer i Finland och Gasum har förbundit sig att under de följande tio åren bygga 35 stycken till. Gasens tillgänglighet förbättras nu hastigt och biogasen blir så ett alternativ för fler chaufförer – i höst öppnas både i Åbo och Vanda gastankningsstationer som erbjuder biogas.

Gasdrivna fordon blir hela tiden allt mer allmänna på våra vägar. Och också många företag i transportbranschen har märkt att den rena biogasen ger möjligheter att minska på det egna kolfotspåret. På samma gång sparar företagen i sina driftsutgifter, ty biogasen är billigare än de fossila bränslena.

Tillgången på gasen för de som är utanför gasnätverket underlättas i februari, då de riksomfattande byggarna och operatörerna av biogasanläggningar, BioTehdas och Biovakka, övergår i Gasums ägo. Gasum har nu biogasanläggningar i Honkajoki, Vittis, Kuopio, Uleåborg, Åbo och Vehmais samt på sommaren en anläggning som blir färdig i Riihimäki.  Gasen distribueras utanför gasrören till kunderna som komprimerad och flytande gas i flyttbara containers eller cisterner. Den här nya logistiken gör det möjligt att i fortsättningen använda natur- och biogas också utanför det traditionella gasnätverket – för första gången i Finland.

Gasekosystemet växer alltså. Allt fler produkter framställs med biogas, samtidigt som konsumenternas miljömedvetenhet växer. Marknaderna utanför gasrörnätet växer också och nu utvidgas nätverket för att svara på efterfrågan.

Som en följd av innovationer som främjar nyttoanvändning av avfall i Finland har behovet av avstjälpningsplatser minskat väsentligt. Desto mera avfall som brukas på nytt, ju närmare är vi cirkulär ekonomi och ett rent och hållbart samhälle.

Se på finska:

 

 

Läs mera om biogas på följande adresser;

www.gasum.fi

www.biokaasumerkki.fi

www.ajakaasulla.fi

Artikelns författare: Jani Arala, enhetschef, försäljning, biogaslösningar, Gasum Ab

tel. 020 44 78682, fornamn.efternamn(a)gasum.fi

Publicerad 20.6.2016


Läs följande artikel: Ekosystemhotellet – för mångfalden i naturen »