Ekosystemhotellet – för mångfalden i naturen

Paahdeympäristön kasveja hiekkarinteessä.

Case - Publicerad 16.6.2016

Finlands första Ekosystemhotell har grundats år 2014 på Rudus Ab grustag i Raseborg. Ekosystemhotellets idé är att flytta sällsynta och hotade arter med sina ekosystem till ”hotellet” från t.ex. byggplatser för infra- och husbyggen. Avsikten är att återbörda växterna och av dem beroende organismer efter byggnadsprojektet till den gamla växtplatsen. Rudus Ab och Finlands miljöcentral har planerat och förverkligat hotell piloten tillsammans med olika aktörer som övervakar miljön. Projektet är ett bra exempel på ett nytt sätt av samarbete mellan många parter.  

I byggprojekt kommer det ofta emot växt-djur- och insektarter, som kommer att lida av projektet. Beroende på arten och byggprojektets relevans, kan byggprojektet förstöra naturvärden eller så hindrar naturvärden hela byggprojektets förverkligande. Med ekosystemhotell sökes lösningar för denna svart-vita konstellation. Hur vore det om naturen under byggtiden kunde flyttas undan i skydd och sedan återställas på den ursprungliga platsen eller i dess närhet? I första hand koncentreras på tryggande av hotade arter och deras ekosystem. I pilotprojektet har man strävat att testa växter och insekter på solexponerade ställen, där de i Finland hotas av igenväxandet.

Inkvarteringsplan i ekosystemhotellet

Möjligheten att använda ett ekosystemhotell ger en helt ny tankebana för inledningen av byggprojekt. Efter en inventering av arterna kan man börja söka efter lämplig inkvartering under byggnadstiden för de värdefulla, flyttbara ekosystem man funnit och samtidigt också planera de områden, dit de flyttade arterna kan återbördas efter byggtiden.

Solexponerade miljöer vid vägkanter och grustag

Rudus Ab har tillsammans med Finlands miljöcentral startat ett pilotprojekt för verksamhetsmodell till ekosystemhotell i Raseborg, där breddningen av riksväg 25 på ett traditionellt sätt utförd kommer att förstöra värdefulla livsmiljöer på den solexponerade åsen. Vid vägkanterna trivs idag ursprungliga solexponerade arter som den hotade stora sandnejlikan, den nära hotade backtimjan och många andra arter och av dem beroende insekter som hör till den ursprungliga finländska naturen.

Grävmaskin på jobbet.

Rudus Ab har vägrenar runtom i Finland på grustagområden som motsvarar solexponerade miljöer – en av dem finns i Raseborg. Grustaget används ännu men på grustaget är det möjligt att placera hotellet på en del där grustag är avslutat. För att få praktisk kunskap om flyttmetoder redan när vägföretaget genomförs, har man under två höstar fört flera jordklumpar med växter och insekter i vila och testat olika flyttmetoder. Experter har följt upp hur växter och insekter klarat sig efter flytten. Uppföljningen har visat utmärkta resultat.

Efter hotellvistelsen är avsikten att flytta arterna tillbaka till sina växtplatser. Då vet man redan en bra metod. I Raseborg söktes tillstånd för ekosystemhotellet av myndigheterna samtidigt som man sökte tillstånd för marktäkt. I ansökan är det viktigt att beskriva hur området sköts efter grustäkten. Enligt tillståndet i Raseborg kan en del av de flyttade växterna bli kvar i hotellet. Det här är en del av områdets eftervård och ersätter den vanliga tallplanteringen. Så här får det värdefulla artbeståndet från den solexponerade miljön en ny växtplats på grustaget utöver den på vägrenen.

Öppnar byggprojekt

Målet med ekosystemhotell är att göra stora byggprojekt möjliga att förverkligas, så att skadorna som de förorsakar kan kontrolleras. Inverkan på miljön kan i bästa fall vara till och med positiv, ifall arternas växtplats hotas av igenväxande. Det kan gälla ett vägprojekt eller till exempel en större byggnadshelhet. Som en förtjänst av den nya verksamhetsmodellen finns i företagen många vinnare; ett för samhället viktigt företag kan förverkligas och naturvärden bevaras eller deras livsmiljöer till och med förbättras.

Lediga direktörsplatser i Ekosystemhotellen

Vem tar möjligen hand om hotellverksamheten sedan i framtiden? Företag som jobbar med jordtäkt har i sin hand stora öppna områden, som kan användas för hotellverksamhet, men de här förhållandena passar inte för alla arter. Att flytta växter och vårda hotellområden är inte heller kärnkunnande för den traditionella byggproduktindustrin, så det kunde finnas utrymme för till exempel grönanläggningsbranschen eller helt nya aktörer, företag eller sammanslutningar. Nu skulle det vara lämplig tidpunkt att starta denna verksamhet.

Tilläggsuppgifter

I Luontoportti.fi finns tilläggsuppgifter om växter. Sandnejlika och backtimjan är växter som flyttats till Ekosystemhotell och används som mätare för lyckade flyttningar.

Tilläggsuppgifter om eksosystemhotell på Rudus hemsidor

Ekosystemhotell-projektets hemsida se Sykes webbsidor

Twitter;  #ekohot

Artikelns författare Liisa Suhonen jobbar som RudusAb:s miljöchef
Telefon +358 40 537 3030

e-post liisa.suhonen@rudus.fi

Publicerad 16.6.2016


Läs följande artikel: Metsä Group bygger världens första biofabrik av den nya g... »