Biobränsle, bioplast och nanocellulosa

Biofuel put into a car.

Case - Publicerad 19.7.2014

Man kan utvinna olja ur träd liksom ur annat organiskt material. Fossila bränslen kan ersättas med biooljor i många olika sammanhang. I framtiden kommer vi att använda biooljor exempelvis som bränsle i fordon eller som råmaterial i läkemedels- och kosmetikaindustrin. 

Det finns nästan en miljard bilar på jorden och de behöver bränsle för att gå. Fossila bränslen håller på att ta slut och förbränningen av råolja påskyndar klimatförändringen på grund av utsläppen. Fossil olja kan ersättas med energi som fås från biomassa som växter producerar i fotosyntesen. Vi kan redan framställa biodiesel och bioetanol av bl.a. åkergrödor. FN framförde hösten 2012 att produktionen av s.k. första generationens biobränslen bör minskas, då mark som duger för åkergrödor behövs för produktion av mat.

I Finland håller vi på att bygga och planera flera bioraffinaderier. Bland annat UPM börjar tillverka trädbaserad förnybar diesel av råtallolja som är en biprodukt vid tillverkning av cellulosa. En biprodukt av det här slaget från skogsindustrin kallas andra generationens biobränslen då tillverkningen inte konkurrerar med produktion av mat. När vi bygger fabriker som tillverkar trädbaserad biodiesel i anslutning till cellulosafabriker, kan det virke som hämtas till fabriken för tillverkning av cellulosa utnyttjas ännu effektivare än tidigare.

I framtiden kan vi tillverka alla produkter, som i dag görs av fossil olja som pumpas upp ur jordens inre, av bioolja. Forskare och representanter för industrin påstår att vi redan före 2020 i industriell skala gör plast av bioolja. Den penna du har framför dig är gjord av plast som i sin tur är gjord av olja från eukalyptusträdet.

VTT och Aaltouniversitet har utvecklat material av nanocellulosa som påminner om plast. Nanocellulosa kallas även mikrofibrillär cellulosa. Man kan tillverka av nanocellulosa till exempel en skiva som är lika tunna som ett papper och superlätt, men trots det lika stark som metall. En nanometer är en måttenhet på något som är mycket litet. En nanometer är en miljarddels meter Nanotekniken bygger på att träfibrerna plockas sär i sina minsta beståndsdelar och sätts ihop igen till nya material.

Nanocellulosa tillverkas inte ännu i industriell skala, men det förutspås att den i framtiden kommer att användas i bilar och flygplan.

Vi kan knappast ens fantisera om vilka nya produkter som i framtiden kommer att tillverkas av biobaserade material. Tillgången på fossila bränslen minskar och kanske de någon dag är helt slut.

 

Text och bilder är från skogsbranschens infopaket som gjorts i samarbete inom branschen med Finska Forstföreningen. Ytterligare uppgifter om infomaterialet; vilma.issakainen(@)smy.fi och paavo.lyytikainen(@)forestindustries.fi.

 

 


Läs följande artikel: Träpellets »