Metsä Group bygger världens första biofabrik av den nya generationen

Metsä Groups biofabrik.

Case - Publicerad 15.6.2016

Metsä Fibre som tillhör Metsä Group bygger som bäst en biofabrik (bioproduktfabrik) i Äänekoski i mellersta Finland. Den nya generationens energieffektiva cellulosafabrik är biofabrikens kärna. Fabriken producerar 1,3 miljoner ton cellulosa i året och förutom den högklassiga cellulosan också andra bioprodukter. Biofabriken är planerad från början så att den har ett brett och mångsidigt produkturval, som kommer att produceras i ett unikt ekosystem av kommande företag inom bioekonomi.

I Metsä Groups nya biofabrik används råvarorna och sidoströmmarna till bioprodukter och bioenergi till 100 procent. Biofabriken använder inte alls fossila bränslen. All energi som fabriken behöver kommer av trä. Biofabriken tillverkar förutom cellulosa dessutom många övriga olika bioprodukter samt producerar energi mera än det egna behovet.

MetsäGroup biofabrikens bygnadsplats.
Metsä Group biofabrikens sysselsättande totala effekt under byggtiden är över 6000 arbetsår. Bilden är från arbetsområdet i april 2016.

Biofabriken är den största investeringen i den finländska skogsindustrins historia, 1,2 miljarder euro. Dess sysselsättande effekt är över 2500 arbetsplatser i hela värdekedjan i Finland, nya arbetsplatser skapas för 1500 personer.

Metsä Fibres nuvarande fabrik är igång till dess att biofabriken startar under tredje kvartalet 2017. Biofabriken byggs på området med den nuvarande cellulosafabriken och delvis i anslutning till den existerande skogsindustrin.

Fabriken framställer cellulosa, energi och bioprodukter från sidoströmmarna

Efterfrågan på barrvedcellulosa har ökat i världen, mest i Kina. Biofabriken producerar barrträds- och björkcellulosa som råvara för kartong, mjuk- och tryckpapper samt som råvara för speciella produkter. Det produceras 1,3 miljoner ton cellulosa per år. Cellulosaproduktionen nästan tredubblas i Äänekoski.

Tallolja som kommer i biflöden från cellulosaproduktionen används bl.a. för framställning av lim, målfärger, trycksvärta och biobränslen och terpentin används för tillverkning av parfymer och färger. Bioenergiprodukter är t.ex. bioelektricitet, processånga och fjärrvärme.

Biofabriken producerar energi 2,4 gånger mera än egen förbrukning och denna produktion ökar andelen förnybar energi i Finland med över 2 procentenheter. Det fossila bränslet som används i Mesaugnen ersätts med gas som processas från trädens bark.

Biprodukterna som framställs från biflöden har i början av produktionen en andel av fabrikens omsättning på ca 20 %, andelen stiger vartefter. Hittills har gjorts beslut om tillverkning av biokomposter, gengas och biogas i fabrikens ekosystem. Bl.a. de illaluktande gasernas förädling till svavelsyra, tillverkning av nya textilfibrer i samarbete med Itochun samt vidareförädling av lignin går planenligt framåt inom forskningen.

Virket anskaffas hållbart från skötta skogar

Den färdiga biofabriken ökar virkesanvändningen avsevärt, och berör hela Finland. Biofabriken använder årligen 6,5 miljoner kubikmeter virke, barrvirke 4,5 milj. m³ och björkvirke 2 milj. m³. Fabriken ökar massavedens användning i Finland med 4 milj. m³ eller ca 10 % i året, av ökningen är största delen barrvirke. Barrträdsmassan anskaffas huvudsakligen från Finland. Fabrikens läge med tanke på virkestillgången är idealisk, och de logistiska lösningarna finns färdigt.

Massaved anskaffas från skogarna huvudsakligen i skogsvårdsmässiga gallringar. Hållbart skötta skogar fungerar som kolsänka och fördröjer klimatförändringen. Avsikten är att anskaffa virket huvudsakligen från Finland, 90 procent av virket är certifierat.

Visste du att den virkesmängds som biofabriken använder växer tillbaka i Finlands skogar på ca 40 minuter.

Biofabriken är ett betydande framsteg i Finlands bioekonomi

Textilier från barrcellulosa.
Textilier från barrcellulosa

Metsä Groups biofabrik har genom nya arbetsplatser och ekonomisk tillväxt betydande inverkningar på Finlands nationalekonomi. Biofabriken gör strukturen i vårt lands skogs- och bioekonomi mångsidigare och utvidgar produkturvalet av produkter med högt tilläggsvärde. Den största investeringen i Finlands skogsindustris historia genererar då den är klar 0,5 miljarder inkomsteffekt årligen. Värdeökningen i exporten är årligen 0,5 miljarder euro.
Den färdiga biofabriken kommer att stöda målsättningen för förnybar energi i Finland, fabriken ökar andelen förnybar energi i Finland med över två procentenheter.
Då produktionen kommer igång är fabrikens sysselsättande inverkan i Finland över 2 500 arbetsplatser, varav nya är 1 500. De mest väsentliga sysselsättande effekterna kommer i skogsbruket och transporterna. Den totala sysselsättande inverkan under byggnadstiden är över 6000 arbetsår

Övre bilden: Biofabriken visualiserad/Metsä Group

Artikelns författare Anna-Liisa Pennanen är Metsä Group bioproduktfabrikens informationschef.
Kontaktuppgifter: anna-liisa.pennanen@metsagroup.com

www.biotuotetehdas.fi

Twitter: @biotuotetehdas

www.metsagroup.com

Artikeln publicerad 21.4.2016


Läs följande artikel: Finländskt öl är en ekologisk närproducerad dryck »